Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
ponedeljek, 22.10.2007

MSR 710 - Primerjave (2006)


MSR 710

PRIMERJAVE

VSEBINA

Uvod
Primerjalni podatki
Primerjalni računovodski izkazi
Datum uveljavitve
Dodatek 1: Razprava o okvirih računovodskega poročanja za primerjave
Dodatek 2: Zgledi revizorjevih poročil

Mednarodni standard revidiranja MSR 710 – Primerjave – je treba brati v povezavi s Predgovorom k mednarodnim standardom obvladovanja kakovosti, revidiranja, preiskovanja, dajanja drugih zagotovil in sorodnih storitev, ki določa uporabo in veljavo MSR.

Uvod

1. Namen tega MSR je postaviti pravila in dati napotke za revizorjeve naloge v zvezi s primerjavami. Ne ukvarja se s primeri, ko so povzeti računovodski izkazi predstavljeni skupaj z revidiranimi računovodskimi izkazi (napotke najdete v MSR 720 - Druge informacije v listinah, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze - in MSR 800 - Revizorjevo poročilo o revizijskih poslih za posebne namene).

2. Revizor ugotovi, ali je primerjava v vseh bistvenih pogledih v skladu z okvirom računovodskega poročanja, ki se nanaša na revidirane računovodske izkaze. 

3. Posledica razlik med okviri računovodskega poročanja v različnih državah je, da so primerjalne računovodske informacije predstavljene v vsakem okviru drugače. Primerjave v računovodskih izkazih lahko na primer predstavljajo zneske (kot so finančno stanje, poslovni izidi, denarni tokovi) in ustrezna razkritja organizacije za več kot eno obračunsko obdobje, odvisno od okvira. Okviri in metode predstavljanja, ki jih obravnava ta MSR, so:

(a) primerjalni podatki - zneski in druga razkritja za prejšnje obdobje so del računovodskih izkazov obravnavanega obdobja ter jih je treba brati v povezavi z zneski in drugimi razkritji, ki se nanašajo na obravnavano obdobje (v tem MSR označenimi kot "podatki obravnavanega obdobja"); takšni primerjalni podatki se ne predstavljajo kot popolni računovodski izkazi, ki bi bili lahko samostojni, temveč so sestavni del računovodskih izkazov obravnavanega obdobja in jih je treba brati samo v povezavi s podatki obravnavanega obdobja; ter

(b) primerjalni računovodski izkazi - zneski in druga razkritja prejšnjega obdobja služijo za primerjavo z računovodskimi izkazi obravnavanega obdobja, toda niso del računovodskih izkazov obravnavanega obdobja.

(Razpravo o teh različnih okvirih poročanja najdete v prilogi 1 tega MSR.)

4. Primerjave so predstavljene v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja. Bistvene razlike pri revizijskem poročanju so, da se 

(a) pri primerjalnih podatkih revizorjevo poročilo samó nanaša na računovodske izkaze obravnavanega obdobja, medtem ko se 

(b) pri primerjalnih računovodskih izkazih revizorjevo poročilo nanaša na vsako obdobje, za katero so predstavljeni računovodski izkazi. 

5. Ta MSR daje napotke za revizorjeve naloge za primerjave in za poročanje o njih v obravnavanih dveh okvirih v ločenih razdelkih.

Primerjalni podatki

Revizorjeve naloge

6. Revizor pridobi zadostne in ustrezne revizijske dokaze, da primerjalni podatki izpolnjujejo zahteve ustreznega okvira računovodskega poročanja. Obseg revizijskih postopkov je pri primerjalnih podatkih je znatno manjši kot pri podatkih obravnavanega obdobja ter je praviloma omejen na zagotovitev, da so primerjalni podatki pravilno sporočeni in ustrezno razvrščeni. To zajema revizorjevo oceno, ali so 

(a) uporabljene računovodske usmeritve pri primerjalnih podatkih v skladu s tistimi v obravnavanem obdobju in ali so bile napravljene ustrezne prilagoditve in/ali razkritja ter ali so 

(b) primerjalni podatki v skladu z zneski in drugimi razkritji, predstavljenimi v prejšnjem obdobju, ter ali so bile napravljene ustrezne prilagoditve in/ali razkritja.

7. Če je računovodske izkaze prejšnjega obdobja revidiral drug revizor, novi revizor oceni, ali primerjalni podatki izpolnjujejo zahteve, ki jih določa 6. odstavek, in upošteva tudi napotke iz MSR 510 - Začetni revizijski posli - začetni saldi.

8. Če računovodski izkazi prejšnjega obdobja niso bili revidirani, novi revizor kljub temu oceni, ali primerjalni podatki izpolnjujejo zahteve, ki jih določa 6. odstavek, in upošteva tudi napotke iz MSR 510 - Začetni revizijski posli - začetni saldi.

9. Če revizor med revizijo obravnavanega obdobja opazi možne bistveno napačne navedbe v primerjalnih podatkih, opravi dodatne postopke, potrebne v danih okoliščinah.

Poročanje

10. Če so primerjave predstavljene kot primerjalni podatki, izda revizor revizorjevo poročilo, v katerem primerjave niso posebej prepoznane, ker se njegovo mnenje nanaša na računovodske izkaze obravnavanega obdobja kot celoto, tudi na primerjalne podatke. 

11. Revizor se v svojem poročilu izrecno sklicuje na primerjalne podatke le v okoliščinah, opisanih v 12., 13., 15.b in 16. do 19. odstavku.

12. Če prej izdano revizorjevo poročilo o prejšnjem obdobju vsebuje mnenje s pridržki, zavrnitev mnenja ali odklonilno mnenje ter če razlogi, ki so botrovali prilagoditvi mnenja,

(a) niso odpravljeni in povzročajo prilagoditev revizorjevega poročila
v zvezi s podatki obravnavanega obdobja, mora biti revizorjevo poročilo tudi prilagojeno glede na primerjalne podatke;

(b) niso odpravljeni, toda ne povzročajo prilagoditve revizorjevega
poročila v zvezi s podatki obravnavanega obdobja, se revizorjevo poročilo prilagodi glede na primerjalne podatke.

13. Če prej izdano revizorjevo poročilo o prejšnjem obdobju vsebuje mnenje s pridržki, zavrnitev mnenja ali odklonilno mnenje ter so razlogi, ki so povzročili prilagoditev, odpravljeni in pravilno obravnavani v računovodskih izkazih, se poročilo o obravnavanem obdobju praviloma ne sklicuje na prejšnje prilagoditve. Toda če so razlogi bistveni za obravnavano obdobje, lahko revizor doda odstavek o poudarjanju zadeve, ki obravnava primer.

14. Pri revidiranju računovodskih izkazov obravnavanega obdobja lahko revizor v nekaterih nenavadnih okoliščinah opazi bistveno napačno navedbo, ki vpliva na računovodske izkaze prejšnjega obdobja, o katerih je bilo prej izdano poročilo brez prilagoditev.

15. V takšnih okoliščinah revizor prouči napotke iz MSR 560 - Kasnejši dogodki - ter -

(a) če so bili računovodski izkazi prejšnjega obdobja revidirani in
ponovno izdani z novim revizorjevim poročilom - se prepričati, ali so primerjalni podatki v skladu z revidiranimi računovodskimi izkazi; ali -

(b) če računovodski izkazi prejšnjega obdobja niso bili revidirani
in ponovno izdani ter če primerjalni podatki niso bili ustrezno popravljeni in/ali ustrezno razkriti - izdati poročilo o računovodskih izkazih obravnavanega obdobja, prilagojeno glede na primerjalne podatke, vključene vanje.

16. V okoliščinah, opisanih v 14. odstavku, ko računovodski izkazi prejšnjega obdobja niso bili revidirani in revizorjevo poročilo ni bilo ponovno izdano, vendar so bili primerjalni podatki pravilno popravljeni in/ali ustrezno razkriti v računovodskih izkazih obravnavanega obdobja, lahko revizor doda odstavek o poudarjanju zadeve, ki opisuje okoliščine in se sklicuje na ustrezna razkritja. V tej zvezi revizor upošteva tudi napotke iz MSR 560 - Kasnejši dogodki.

Novi revizor - dodatne zahteve

Računovodski izkazi prejšnjega obdobja, ki jih je revidiral drug revizor

17. Nekatere zakonodaje dovoljujejo novemu revizorju, da se v svojem poročilu za obravnavano obdobje sklicuje na poročilo prejšnjega revizorja o primerjalnih podatkih. Če se novi revizor odloči sklicevati na drugega revizorja, v svojem poročilu navede,

(a) da je računovodske izkaze prejšnjega obdobja revidiral drug
revizor;

(b) vrsto poročila, ki ga je izdal prejšnji revizor, in razloge za morebitno
prilagoditev poročila ter

(c) datum tistega poročila.

Računovodski izkazi prejšnjega obdobja, ki niso bili revidirani

18. Če računovodski izkazi prejšnjega obdobja niso bili revidirani, mora novi revizor v svojem poročilu navesti, da so primerjalni podatki nerevidirani. Takšno stališče pa ga ne razbremenjuje zahteve po izvedbi ustreznih postopkov v zvezi z začetnimi saldi v obravnavanem obdobju. Priporoča se jasno razkrivanje v računovodskih izkazih, da so primerjalni podatki nerevidirani.

19. V primerih, ko novi revizor ugotovi, da so primerjalni podatki navedeni bistveno napačno, zahteva od ravnateljstva, naj popravi primerjalne podatke, če pa ravnateljstvo tega noče storiti, ustrezno prilagodi svoje poročilo.

Primerjalni računovodski izkazi

Revizorjeve naloge

20. Revizor pridobi zadostne in ustrezne revizijske dokaze, da primerjalni računovodski izkazi izpolnjujejo zahteve ustreznega okvira računovodskega poročanja. To vključuje revizorjevo oceno, ali so

(a) računovodske usmeritve prejšnjega obdobja v skladu s tistimi v obravnavanem obdobju in ali so bili napravljeni ustrezni prilagoditve in/ali razkritja ter ali so

(b) predstavljeni podatki prejšnjega obdobja v skladu z zneski in drugimi razkritji, predstavljenimi v prejšnjem obdobju, in ali so bili napravljeni ustrezni prilagoditve in razkritja.

21. Če je računovodske izkaze prejšnjega obdobja revidiral drug revizor, novi revizor oceni, ali primerjalni računovodski izkazi izpolnjujejo zahteve iz 20. odstavka, in tudi upošteva napotke iz MSR 510 - Začetni revizijski posli - začetni saldi.

22. Če revizijski izkazi prejšnjega obdobja niso bili revidirani, novi revizor kljub temu oceni, ali primerjalni računovodski izkazi izpolnjujejo zahteve iz 20. odstavka, in tudi upošteva napotke iz MSR 510 - Začetni revizijski posli - začetni saldi.

23. Če revizor med revizijo obravnavanega obdobja opazi možne bistveno napačne navedbe v podatkih prejšnjega leta, opravi dodatne postopke, potrebne v danih okoliščinah.

Poročanje

24. Če so primerjave predstavljene kot primerjalni računovodski izkazi, izda revizor poročilo, v katerem posebej prepozna primerjave, ker je njegovo mnenje izraženo o računovodskih izkazih vsakega predstavljenega obdobja posebej. Ker se revizorjevo poročilo o primerjalnih računovodskih izkazih nanaša na posamezne predstavljene računovodske izkaze, lahko revizor izrazi mnenje s pridržki ali odklonilno mnenje, mnenje zavrne ali doda odstavek o poudarjanju zadeve v zvezi z enim ali več računovodskimi izkazi za eno ali več obdobij, o drugih računovodskih izkazih pa izda drugačno poročilo.

25. Če revizor poroča o računovodskih izkazih prejšnjega obdobja v povezavi z revizijo obravnavanega leta in je mnenje o računovodskih izkazih takega prejšnjega obdobja drugačno od prej izraženega, mora v odstavku o poudarjanju zadeve razkriti pomembne razloge za drugačno poročilo. Do tega lahko pride, če revizor pri izvajanju revizije obravnavanega obdobja spozna okoliščine ali dogodke, ki bistveno vplivajo na računovodske izkaze prejšnjega obdobja.

Novi revizor - dodatne zahteve

Računovodski izkazi prejšnjega obdobja, ki jih je revidiral drug revizor

26. Če je računovodske izkaze prejšnjega obdobja revidiral drug revizor,

(a) lahko prejšnji revizor ponovno izda revizijsko poročilo o prejšnjem
obdobju, novi revizor pa samo poroča o obravnavanem obdobju; ali

(b) poročilo novega revizorja navede, da je prejšnje obdobje revidiral
drug revizor, in poročilo novega revizorja naznači,

(i) da je računovodske izkaze prejšnjega obdobja revidiral drug
revizor;

ii) vrsto poročila, ki ga je izdal prejšnji revizor, ter ali je bilo poročilo
prilagojeno in zakaj; ter

iii) datum tistega poročila.

27. Med revidiranjem računovodskih izkazov obravnavanega obdobja lahko novi revizor v nekaterih nenavadnih okoliščinah spozna bistveno napačne navedbe, ki vplivajo na računovodske izkaze prejšnjega obdobja, o katerih je prejšnji revizor že poročal brez prilagoditev.

28.
V takšnih okoliščinah se novi revizor o zadevi pogovori s poslovodstvom ter ko dobi njegovo dovoljenje, naveže stik s prejšnjim revizorjem in predlaga, naj se računovodski izkazi prejšnjega obdobja popravijo. Če se prejšnji revizor strinja s ponovno izdajo svojega poročila o popravljenih računovodskih izkazih prejšnjega obdobja, revizor upošteva napotke iz 26. odstavka.

29. Če se v okoliščinah, ki jih obravnava 27. odstavek, prejšnji revizor ne strinja s predloženimi popravki ali noče ponovno izdati poročila o računovodskih izkazih prejšnjega obdobja, lahko uvodni odstavek revizorjevega poročila pove, da je prejšnji revizor poročal o računovodskih izkazih prejšnjega leta pred popravkom. Poleg tega lahko novi revizor, če je sprejel revizijo in uporabil dovolj postopkov, da je prepričan o ustreznosti popravkov, lahko v svoje poročilo vključi tudi takle odstavek:

Revidirali smo tudi popravke, opisane v pojasnilu X, s katerimi so bili popravljeni računovodski izkazi za leto 19X1. Po našem mnenju so popravki ustrezni in pravilno izvedeni.

Računovodski izkazi prejšnjega obdobja, ki niso bili revidirani

30. Če računovodski izkazi prejšnjega obdobja niso bili revidirani, novi revizor v svojem poročilu izjavi, da so primerjalni računovodski izkazi nerevidirani. Takšno stališče pa ga ne razbremenjuje zahteve po izvedbi ustreznih postopkov v zvezi z začetnimi saldi v obravnavanem obdobju. Priporoča se jasno razkrivanje v računovodskih izkazih, da so primerjalni računovodski izkazi nerevidirani.

31. Če novi revizor ugotovi, da so nerevidirani podatki prejšnjega leta pomembno napačni, zahteva od poslovodstva, da popravi podatke prejšnjega leta, če pa poslovodstvo tega noče storiti, revizor ustrezno prilagodi svoje poročilo.

Datum uveljavitve

32. Ta MSR začne veljati za revizije računovodskih izkazov obdobij, ki se začnejo 15. decembra 2004 ali kasneje.

Dodatek 1

Razprava o okvirih računovodskega poročanja za primerjave

1. Primerjave z enim ali več prejšnjimi obdobji nudijo uporabnikom računovodskih izkazov informacije, potrebne za ugotavljanje splošnih razvojnih teženj in sprememb, ki v obravnavanem obdobju vplivajo na organizacijo.

2. V okviru računovodskega poročanja (tako implicitnem kot eksplicitnem), ki prevladuje v številnih državah, sta zaželeni značilnosti računovodske informacije primerljivost in doslednost. V najširšem pomenu je primerljivost lastnost česa, kar ima nekatere skupne značilnosti, tako da je primerjanje praviloma številčno ocenjevanje skupnih značilnosti. Doslednost pa je lastnost razmerja med dvema računovodskima številkama. Doslednost (na primer doslednost pri uporabljanju računovodskih načel iz obdobja v obdobje, doslednost dolžine poročevalnega obdobja in drugo) je pogoj za resnično primerljivost.

3. Obstajata dva širša okvira računovodskega poročanja za primerjave: primerjalni podatki in primerjalni računovodski izkazi.

4. V okviru primerjalnih podatkov so primerjalni podatki za prejšnje obdobje (prejšnja obdobja) sestavni del računovodskih izkazov obravnavanega obdobja ter jih je treba brati v povezavi z zneski in drugimi razkritji, ki se nanašajo na obravnavano obdobje. Kako podrobno so predstavljeni primerjalni zneski in razkritja, je odvisno predvsem od njihove pomembnosti za podatke obravnavanega obdobja.

5. V okviru primerjalnih računovodskih izkazov so primerjalni računovodski izkazi za prejšnje obdobje (prejšnja obdobja) posebni računovodski izkazi. V skladu s tem se raven informacij, vključenih v takšne primerjalne računovodske izkaze (tudi zneskov v izkazih, razkritij, pojasnil in drugih pojasnjevalnih stališč, kolikor so trajno pomembni), približa tisti v računovodskih izkazih obravnavanega obdobja.

Dodatek 2

Zgledi revizorjevih poročil

Zgled A

Primerjalni podatki - zgled poročila za okoliščine, opisane v točki (a) 12. odstavka


REVIZORJEVO POROČILO

(USTREZNI NASLOVNIK)

Revidirali smo priloženo 1 bilanco stanja gospodarske družbe ABC na dan 31. decembra 19X1 ter z njo povezana izkaza uspeha in denarnih tokov za tedaj končano leto. Za te računovodske izkaze je odgovorno poslovodstvo gospodarske družbe. Naša naloga je izraziti o teh računovodskih izkazih mnenje na podlagi revizije.

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ali ustreznimi standardi ali pravili v državi). Ti standardi zahtevajo od nas načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev primernega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe. Revizija vključuje preizkuševalno preverjanje dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Revizija vključuje tudi presojanje uporabljenih računovodskih načel in pomembnih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celovite predstavitve računovodskih izkazov. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje.

Kot je navedeno v pojasnilu X k računovodskim izkazom, v računovodskih izkazih ni upoštevana amortizacija; tako ravnanje po našem mnenju ni v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi (ali ustreznimi standardi v državi). To je posledica sklepa poslovodstva na začetku prejšnjega obračunskega leta in zaradi tega smo izdali o računovodskih izkazih za to leto revizijsko mnenje s pridržki. Na podlagi enakomernega časovnega amortiziranja po letnih stopnjah 5% za zgradbe in 20% za opremo bi morala biti izguba večja za XXX v letu 19X1 in XXX v letu 19X0, stalna sredstva bi morala biti manjša za amortizacijski popravek vrednosti XXX v letu 19X1 in XXX v letu 19X0, izguba pa bi morala biti večja za XXX v letu 19X1 in XXX v letu 19X0.

Razen glede učinka v prejšnjem odstavku navedene zadeve na računovodske izkaze so po našem mnenju računovodski izkazi resničen in pošten prikaz (ali "v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev") finančnega stanja gospodarske družbe na dan 31. decembra 19X1 ter poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z... 2 (in v skladu z... 3).

REVIZOR

Datum

Naslov 

1 Možno je sklicevanje na številke strani.
2 Navedba MRS ali ustreznih standardov v državi.
3 Sklicevanje na ustrezne zakone ali druge predpise.

Zgled B

Primerjalni podatki - zgled poročila za okoliščine, opisane v točki (b) 12. odstavka

REVIZORJEVO POROČILO

(USTREZNI NASLOVNIK)

Revidirali smo priloženo 4 bilanco stanja gospodarske družbe ABC na dan 31. decembra 19X1 ter z njo povezana izkaza uspeha in denarnih tokov za tedaj končano leto. Za te računovodske izkaze je odgovorno poslovodstvo gospodarske družbe. Naša naloga je izraziti o teh računovodskih izkazih mnenje na podlagi revizije.

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ali ustreznimi standardi ali pravili v državi). Ti standardi zahtevajo od nas načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev primernega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napačnih navedb. Revizija vključuje preizkuševalno preverjanje dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Revizija vključuje tudi presojanje uporabljenih računovodskih načel in pomembnih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celovite predstavitve računovodskih izkazov. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje.

Ker smo bili izbrani za revizorje gospodarske družbe med letom 19X0, nismo mogli opazovati štetja zalog na začetku tega leta ali se prepričati o količinah zalog z drugačnimi metodami. Ker začetne zaloge vplivajo na opredeljevanje izidov poslovanja, nismo mogli ugotoviti, ali bi bile za leto 19X0 lahko potrebne prilagoditve izidov poslovanja in začetnega nerazdeljenega čistega dobička. Naše revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih za obdobje, končano (datum bilance stanja) 19X0, je ustrezno prilagojeno.

Razen glede učinka morebitnih prilagoditev primerjalnih podatkov za 19X0 na izide poslovanja v obdobju, končanem 19X0, ki bi jih bili utegnili opredeliti kot potrebne, če bi bili lahko opazovali začetne količine v zalogah, so po našem mnenju računovodski izkazi resničen in pošten prikaz (ali "v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev") finančnega stanja gospodarske družbe na dan 31. decembra 19X1 ter poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z... 5 (in v skladu z... 6).

REVIZOR

Datum

Naslov

4 Možno je sklicevanje na številke strani.
5 Navedba MRS ali ustreznih standardov v državi.
6 Sklicevanje na ustrezne zakone ali druge predpise.


Zgled C

Primerjalni računovodski izkazi - zgled poročila za okoliščine, opisane v 24. odstavku

REVIZORJEVO POROČILO

(USTREZNI NASLOVNIK)

Revidirali smo priloženi 7 bilanci stanja gospodarske družbe ABC na dan 31. decembra 19X1 in 19X0 ter z njima povezane izkaze uspeha in denarnih tokov za tedaj končani leti. Za te računovodske izkaze je odgovorno poslovodstvo gospodarske družbe. Naša naloga je izraziti o teh računovodskih izkazih mnenje na podlagi revizije.

Revizijo smo opravili v skladu z MSR (ali ustreznimi standardi ali pravili v državi). Ti standardi zahtevajo od nas načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev primernega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo bistveno napačnih navedb. Revizija vključuje preizkuševalno preverjanje dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Revizija vključuje tudi presojanje uporabljenih računovodskih načel in pomembnih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celovite predstavitve računovodskih izkazov. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje.

Kot je navedeno v pojasnilu X k računovodskim izkazom, v računovodskih izkazih ni upoštevana amortizacija; tako ravnanje po našem mnenju ni v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi (ali ustreznimi standardi v državi). Na podlagi enakomernega časovnega amortiziranja po letnih stopnjah 5% za zgradbe in 20% za opremo bi morala biti izguba večja za XXX v letu 19X1 in XXX v letu 19X0, stalna sredstva bi morala biti manjša za amortizacijski popravek vrednosti XXX v letu 19X1 in XXX v letu 19X0, izguba pa bi morala biti večja za XXX v letu 19X1 in XXX v letu 19X0.

Razen glede učinka v prejšnjem odstavku navedene zadeve na računovodske izkaze so po našem mnenju računovodski izkazi resničen in pošten prikaz (ali "v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev") finančnega stanja gospodarske družbe na dan 31. decembra 19X1 in 19X0 ter poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končani leti v skladu z... 8 (in v skladu z... 9).

REVIZOR

Datum

Naslov 

7 Možno je sklicevanje na številke strani.
8 Navedba MRS ali ustreznih standardov v državi.
9 Sklicevanje na ustrezne zakone ali druge predpise.


Zgled D

Primerjalni podatki - zgled poročila za okoliščine, opisane v 17. odstavku

REVIZORJEVO POROČILO

(USTREZNI NASLOVNIK)

Revidirali smo priloženo 10 bilanco stanja gospodarske družbe ABC na dan 31. decembra 19X1 ter z njo povezana izkaza uspeha in denarnih tokov za tedaj končano leto. Za te računovodske izkaze je odgovorno poslovodstvo gospodarske družbe. Naša naloga je izraziti o teh računovodskih izkazih mnenje na podlagi revizije. Računovodske izkaze gospodarske družbe na dan 31. decembra 19X0 je revidiral drug revizor, čigar poročilo je bilo datirano 31. marca 19X1; o teh računovodskih izkazih je izrazil mnenje brez pridržkov.

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ali ustreznimi standardi in pravili v državi). Ti standardi zahtevajo od nas načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev primernega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačnih navedb. Revizija vključuje preizkuševalno preverjanje dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Revizija vključuje tudi presojanje uporabljenih računovodskih načel in pomembnih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celovite predstavitve računovodskih izkazov. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje.

Po našem mnenju so računovodski izkazi resničen in pošten prikaz (ali "v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev") finančnega stanja gospodarske družbe na dan 31. decembra 19X1 ter poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z... 11 (in v skladu z... 12).

REVIZOR

Datum

Naslov 


10
Možno je sklicevanje na številke strani.
11 Navedba MRS ali ustreznih standardov v državi.
12 Sklicevanje na ustrezne zakone ali druge predpise.

Zgled E

Primerjalni računovodski izkazi - zgled poročila za okoliščine, opisane v točki (b) 26. odstavka

REVIZORJEVO POROČILO

(USTREZNI NASLOVNIK)

Revidirali smo priloženo 13 bilanco stanja gospodarske družbe ABC na dan 31. decembra 19X1 ter z njo povezana izkaza uspeha in denarnih tokov za tedaj končano leto. Za te računovodske izkaze je odgovorno poslovodstvo gospodarske družbe. Naša naloga je izraziti o teh računovodskih izkazih mnenje na podlagi revizije. Računovodske izkaze gospodarske družbe na dan 31. decembra 19X0 je revidiral drug revizor, čigar poročilo je bilo datirano 31. marca 19X1; prejšnji revizor je izrazil mnenje s pridržki, ker se ni strinjal z ustreznostjo popravka dvomljivih terjatev.

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ali ustreznimi standardi in pravili v državi). Ti standardi zahtevajo od nas načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev primernega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačnih navedb. Revizija vključuje preizkuševalno preverjanje dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Revizija vključuje tudi presojanje uporabljenih računovodskih načel in pomembnih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celovite predstavitve računovodskih izkazov. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje.

Zgoraj omenjene terjatve so 31. decembra 19X1 še vedno odprte, v računovodskih izkazih pa ni bilo nobenega popravka njihove vrednosti. V skladu s tem bi morali biti popravki dvomljivih terjatev na dan 31. decembra 19X1 in 19X0 večji za XXX, čisti dobiček za leto 19X0 bi moral biti manjši za XXX, zadržani čisti dobiček na dan 31. decembra 19X1 in 19X0 pa manjši za XXX. 

Razen glede učinka v prejšnjem odstavku navedene zadeve na računovodske izkaze so po našem mnenju računovodski izkazi za leto 19X1 resničen in pošten prikaz (ali "v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev") finančnega stanja gospodarske družbe na dan 31. decembra 19X1 ter poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z... 14 (in v skladu z... 15).

REVIZOR

Datum

Naslov


13 Možno je sklicevanje na številke strani.
14 Navedba MRS ali ustreznih standardov v državi.
15 Sklicevanje na ustrezne zakone ali druge predpise.