Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
ponedeljek, 22.10.2007

MSR 800 - Revizorjevo poročilo o revizijskih poslih za posebne namene (2007)


MSR 800

REVIZORJEVO POROČILO O REVIZIJSKIH POSLIH ZA POSEBNE NAMENE

VSEBINA

Uvod
Splošna vprašanja
Poročila o računovodskih izkazih, pripravljenih v skladu z drugimi splošnimi računovodskimi temelji
Poročila o sestavinah računovodskih izkazov
Poročila o upoštevanju pogodbenih določb
Poročila o povzetkih računovodskih izkazov
Datum uveljavitve
Dodatek 1: Zgleda poročil o računovodskih izkazih, pripravljenih v skladu s splošnimi računovodskimi temelji, ki niso mednarodni računovodski standardi ali standardi v državi
Dodatek 2: Zgleda poročil o sestavinah računovodskih izkazov
Dodatek 3: Zgleda poročil o upoštevanju pogodbenih določb
Dodatek 4: Zgleda poročil o povzetkih računovodskih izkazov

Mednarodni standard revidiranja MSR 800 – Revizorjevo poročilo o revizijskih poslih za posebne namene – je treba brati v povezavi s Predgovorom k mednarodnim standardom obvladovanja kakovosti, revidiranja, preiskovanja, dajanja drugih zagotovil in sorodnih storitev, ki določa uporabo in veljavo MSR.

Uvod

1. Namen tega mednarodnega standarda revidiranja (MSR) je postaviti standarde in dati navodila v zvezi z revizijskimi posli za posebne namene, nanašajočimi se na

• celoto računovodskih izkazov, pripravljenih v skladu z drugimi splošnimi računovodskimi temelji;

• sestavino celote računovodskih izkazov za splošen ali poseben namen, kot so posamezni računovodski izkaz, posamezni konti, deli kontov ali postavke v računovodskih izkazih;

• upoštevanje pogodbenih določb in

• povzetke računovodskih izkazov.

Ta MSR se ne uporablja pri poslih preiskovanja, dogovorjenih postopkov ali kompiliranja.

2.
Revizor pregleda in oceni sklepe, ki izhajajo iz revizijskih dokazov, pridobljenih med revizijskim poslom za poseben namen, kot podlago za izrazitev mnenja. Poročilo vsebuje jasno pisno izraženo mnenje.

Splošna vprašanja

3. Vrsta, čas in obseg dela, ki ga je treba opraviti v revizijskem poslu za poseben namen, se spreminjajo odvisno od okoliščin. Preden revizor sprejme revizijski posel za poseben namen, se z naročnikom natančno dogovori o vrsti posla ter o obliki in vsebini poročila, ki ga bo izdal.

4. Pri načrtovanju svojega dela bo moral revizor natančno poznati namen, za katerega bodo uporabljali informacije, o katerih bo poročal, pa tudi vedeti, kdo jih bo verjetno uporabljal. Če se želi izogniti možnosti, da bi njegovo poročilo uporabljali za nepredvidene namene, lahko v svojem poročilu opiše namen, za katerega ga je pripravil, ter vse omejitve glede njegovega razdeljevanja in uporabljanja.

5. Revizorjevo poročilo o revizijskem poslu za poseben namen, razen če gre za poročilo o povzetkih računovodskih izkazov, vsebuje tele temeljne sestavine praviloma v takemle zaporedju:

(a) naslov; 1

(b) naslovnika;

(c) začetni ali uvodni odstavek:

(i) opredelitev revidiranih računovodskih informacij ter

(ii) izjavo o odgovornosti poslovodstva organizacije in revizorjevi nalogi;

(d) odstavek o področju revizije (ki opisuje vrsto revizije):

(i) sklicevanje na MSR, ki se nanašajo na revizijski posel za poseben namen, ali na ustrezne standarde ali pravila v državi in

(ii) opis dela, ki ga je opravil revizor;

(e) odstavek z mnenjem, v katerem je izraženo mnenje o računovodskih informacijah;

(f) datum poročila;

(g) revizorjev naslov ter

(h) revizorjev podpis.

Zaželena je neka mera enotnosti oblike in vsebine revizorjevega poročila, ker bralcu olajša razumevanje.

1 V naslovu utegne biti ustrezno uporabi izraz "neodvisni revizor", da bi razlikovali revizorjevo poročilo od poročil, kakršna izdajajo drugi, kot so vodilni uslužbenci v organizaciji, ali od poročil drugih revizorjev, ki jim morda ni treba izpolnjevati istih etičnih zahtev, kot jih mora neodvisni revizor.

6. V zvezi z računovodskimi informacijami, ki jih mora organizacija predlagati vladnim organom, kuratorjem, zavarovalnicam in drugim pravnim osebam, je oblika revizorjevega poročila lahko predpisana. Taka predpisana poročila morda niso v skladu z zahtevami tega MSR. Predpisano poročilo na primer lahko zahteva potrditev kakega dejstva, če je izrazitev mnenja ustrezna, ali zahteva mnenje o zadevah, ki niso del revizijskega posla, ali opusti bistvene dele besedila. Če se od revizorja zahteva poročilo v predpisani obliki, prouči vsebino in besedilo predpisanega poročila ter ga po potrebi ustrezno spremeni, da bi bilo v skladu z zahtevami tega MSR, tako da spremeni besedilo ali pa obrazcu priloži posebno poročilo.

7. Če temeljijo informacije, o katerih naj bi revizor poročal, na določbah pogodbe, mora revizor proučiti, ali je poslovodstvo pri pripravljanju informacij izrazilo kakršnakoli pomembna tolmačenja postavk pogodbe. Tolmačenje je pomembno, kadar bi lahko sprejetje drugačnega tolmačenja bistveno spremenilo računovodske informacije.

8. Revizor prouči, ali so pomembna tolmačenja pogodbe, na kateri temeljijo računovodske informacije, jasno razkrita v računovodskih informacijah. V svojem poročilu o revizijskem poslu za poseben namen se lahko sklicuje na pojasnilo v okviru računovodskih informacij, ki takšna tolmačenja opisuje.

Poročila o računovodskih izkazih, pripravljenih v skladu z drugimi splošnimi računovodskimi temelji

9. Splošni računovodski temelji obsegajo niz sodil, ki se uporabljajo pri pripravljanju računovodskih izkazov ter se nanašajo na vse pomembne postavke in so močno vsebinsko podprta. Kot je opisano v MSR 200 – Namen in splošna načela revizije računovodskih izkazov, so računovodski izkazi, ki niso pripravljeni za zadovoljevanje splošnih informacijskih potreb širokega kroga uporabnikov, lahko pripravljeni za zadovoljevanje informacijskih potreb posebnih uporabnikov. Informacijske potrebe takšnih uporabnikov bodo določale primeren okvir računovodskega v danih okoliščinah (v MSR označen kot »drugi splošni računovodski temelji«). Računovodski izkazi, pripravljeni v skladu s takšnim okvirom računovodskega poročanja, so lahko edini računovodski izkazi, ki jih pripravlja organizacija, in jih v takšnih okoliščinah uporabljajo tudi drugi uporabniki poleg tistih, ki jim je okvir računovodskega poročanja namenjen. Kljub širši uporabi so računovodski izkazi v takih okoliščinah še vedno obravnavani kot izkazi, namenjeni zadovoljevanju računovodskih informacijskih potreb določenih uporabnikov za namene iz MSR. Poleg tega velja, da so računovodski izkazi, pripravljeni v skladu z okvirom, ki ni namenjen doseganju poštene predstavitve, obravnavani kot izkazi, pripravljeni v skladu z drugimi splošnimi računovodskimi temelji, čeprav njihovi posebni uporabniki niso določeni. Primeri okvirov računovodskega poročanja, namenjenih zadovoljevanju potreb določenih uporabnikov, vključujejo:

• davčni računovodski temelji za računovodske izkaze, ki jih pripravlja organizacija kot podlago za davčno napoved;

• prejemkovno-izdatkovni temelji računovodstva za pripravo informacij o denarnih tokovih, ki jo lahko zahtevajo upniki;

• določbe državnih regulativnih organov o računovodskem poročanju za računovodske izkaze, pripravljene za regulativne namene.

10. Revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih, pripravljenih v skladu z drugimi splošnimi temelji računovodstva, vsebuje izjavo, ki navaja uporabljene temelje računovodstva, ali pa se mora sklicevati na pojasnila k računovodskim izkazom, v katerih je ta informacija. Mnenje mora povedati, ali so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pripravljeni v skladu z opredeljenimi temelji računovodstva. Besedilo, ki se uporablja za izražanje revizorjevega mnenja, je, da so "resničen in pošten prikaz" ali "v vseh bistvenih pogledih poštena predstavitev", kar sta enakovredna izraza. V prilogi 1 sta zgleda revizorjevih poročil o računovodskih izkazih, pripravljenih v skladu z drugimi splošnimi temelji računovodstva.

11. Revizor mora proučiti, ali naslov računovodskih izkazov oziroma pojasnilo k računovodskim izkazom dovolj jasno pove bralcu, da takšni izkazi niso pripravljeni v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ali splošno sprejetimi računovodskimi načeli, ki jih je objavila priznana organizacija za določanje standardov. Na primer davčno zasnovani računovodski izkaz bi moral imeti naslov "Izkaz prihodkov in odhodkov kot podlaga za davek iz dobička". Če računovodski izkazi, pripravljeni na drugih splošnih temeljih računovodstva, niso ustrezno naslovljeni ali če temelji računovodstva niso ustrezno razkriti, izda revizor ustrezno prilagojeno poročilo.

Poročila o sestavinah računovodskih izkazov

12. Od revizorja lahko zahtevajo, naj izrazi mnenje o eni ali več sestavinah računovodskih izkazov, na primer o posameznem računovodskem izkazu, kot je bilanca stanja, terjatvah do kupcev, zalogah, izračunu premij zaposlencem ali obračunu davka iz dobička. Sestavina je lahko pripravljena za zadovoljevanje računovodskih informacijskih potreb posebnih uporabnikov in ima omejen krog uporabe, ali pa namenjena zadovoljevanju informacijskih potreb širokega kroga uporabnikov in zato pripravljena v skladu z ustreznimi zahtevami primernega okvira računovodskega poročanja. Posel te vrste je moč sprejeti kot poseben posel ali pa v okviru revizije računovodskih izkazov organizacije (glejte Druge poročevalne obveznosti v MSR 700 – Poročilo neodvisnega revizorja o celoti računovodskih izkazov za splošen namen). Vendar se takšen posel ne konča s poročilom o računovodskih izkazih kot celoti, zato revizor izrazi mnenje samo o tem, ali je bila revidirana sestavina v vseh pomembnih pogledih pripravljena v skladu z opredeljenim temeljem računovodstva.

13. Mnoge postavke v računovodskih izkazih so med seboj povezane, na primer prihodki od prodaje in terjatve do kupcev ali zaloge in obveznosti do dobaviteljev. Glede na to revizor, ki poroča o sestavini računovodskega izkaza, včasih ne more obravnavati predmeta svojega dela, ne da bi proučil še nekatere druge računovodske informacije. Pri določanju področja posla upošteva revizor tiste postavke v računovodskih izkazih, ki so med seboj povezane in lahko pomembno vplivajo na informacije, o katerih naj bi izrazil revizijsko mnenje.

14.
Revizor upošteva zamisel pomembnosti v povezavi s sestavino računovodskih izkazov, o kateri poroča. Na primer kak saldo je manjša podlaga za merjenje pomembnosti kot pa računovodski izkazi kot celota. Zaradi tega praviloma zahteva obsežnejše revizorjevo preverjanje, kot bi bilo potrebno, če bi isto sestavino revidiral v zvezi s poročilom o celotnih računovodskih izkazih.

15. Revizorjevo poročilo o sestavini računovodskih izkazov vsebuje izjavo, ki nakazuje primeren okvir računovodskega poročanja, v skladu s katerim je sestavina predstavljena, ali pa se sklicuje na sporazum, ki pojasnjuje uporabljen temelj računovodstva. Mnenje navaja, ali je sestavina v vseh pomembnih pogledih pripravljena v skladu s primernim okvirom računovodskega poročanja ali opredeljenim temeljem računovodstva. V dodatku 2 sta zgleda revizijskih poročil o sestavinah računovodskih izkazov.

16. Če revizor izrazi odklonilno mnenje ali če mnenje o celoti računovodskih izkazov zavrne, mora poročati o sestavinah računovodskih izkazov, samo če niso tolikšne, da bi tvorile glavnino računovodskih izkazov. S tem namenom mora preleteti poročilo o celoti računovodskih izkazov.

Poročila o upoštevanju pogodbenih določb

17. Od revizorja lahko zahtevajo, naj poroča, kako organizacija upošteva nekatere pogodbene določbe, kot so na primer tiste o obveznicah ali posojilih. Pri takih določbah mora organizacija običajno upoštevati različne obveznosti, med drugim tudi plačila obresti, vztrajanje pri vnaprej določenih računovodskih kazalnikih, omejitve glede izplačil dividend in uporabo kupnin od prodanih sredstev.

18. Posle, pri katerih je treba izraziti mnenje, kako organizacija upošteva pogodbene določbe, je moč sprejeti, samo če se vsi vidiki teh poslov nanašajo na računovodske in finančne zadeve, ki sodijo na področje revizorjeve strokovne usposobljenosti. Če pa kake zadeve, ki so del celotnega posla, presegajo revizorjevo strokovno znanje, mora revizor razmisliti, ali bi uporabil storitve kakega veščaka.

19. Poročilo navaja, ali je po revizorjevem mnenju organizacija upoštevala posamezne pogodbene določbe. V dodatku 3 sta zgleda revizorjevih poročil o njih upoštevanju - ločenega poročila in poročila, ki je povezano z računovodskimi izkazi.

Poročila o povzetkih računovodskih izkazov

20. Organizacija lahko pripravi računovodske izkaze, ki povzemajo njene revidirane letne računovodske izkaze, da bi obveščala skupine uporabnikov, ki jih zanimajo samo najpomembnejše plati njenega finančnega stanja in poslovnega izida. Če revizor ni izrazil mnenja o računovodskih izkazih, na podlagi katerih so bili pripravljeni povzetki, ne poroča o povzetkih računovodskih izkazov.

21. Povzetki računovodskih izkazov so precej manj podrobni kot letni revidirani računovodski izkazi. Zato morajo takšni računovodski izkazi jasno opozoriti, da gre zgolj za povzetke informacij, in opozoriti bralca, da mora, če želi bolje spoznati finančno stanje organizacije in izide njegovega poslovanja, skupaj s povzetki računovodskih izkazov prebrati tudi najnovejše revidirane računovodske izkaze, v katerih so vsa razkritja, ki jih zahteva ustrezni okvir računovodskega poročanja.

22. Povzetki računovodskih izkazov morajo biti ustrezno naslovljeni, da je moč ugotoviti, na podlagi katerih revidiranih računovodskih izkazov so bili izdelani, na primer "Povzetek računovodskih informacij, pripravljen na podlagi revidiranih računovodskih izkazov za leto, končano 31. decembra 19X1".

23. Povzetki računovodskih izkazov ne vsebujejo vseh informacij, ki jih zahteva okvir računovodskega poročanja, uporabljen pri letnih revidiranih računovodskih izkazih. Zaradi tega revizor pri izražanju mnenja o povzetkih računovodskih izkazov ne uporablja besedila, da gre za "resničen in pošten prikaz" ali za "v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavitev".

24. Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov vsebuje tele temeljne sestavine praviloma v takemle zaporedju:

(a) naslov; 2

(b) naslovnika;

(c) opredelitev revidiranih računovodskih izkazov, na podlagi katerih so bili pripravljeni povzetki računovodskih izkazov;

(d) sklicevanje na datum revizijskega poročila o neskrajšanih računovodskih izkazih in vrsto mnenja v tistem poročilu;

(e) mnenje, ali so informacije v povzetkih računovodskih izkazov v skladu z revidiranimi računovodskimi izkazi, na podlagi katerih so bile pripravljene; če je revizor izdal o neskrajšanih računovodskih izkazih prilagojeno mnenje, vendar je zadovoljen s predstavitvijo v povzetkih računovodskih izkazov, revizorjevo poročilo navaja, da so povzetki sicer v skladu z neskrajšanimi računovodskimi izkazi, vendar so bili pripravljeni na podlagi računovodskih izkazov, o katerih je bilo izdano prilagojeno revizorjevo poročilo;

(f) izjavo ali sklicevanje na pojasnilo v povzetkih računovodskih izkazov, ki zaradi boljšega razumevanja denarno izraženih izidov organizacije in njenega stanja ter področja opravljene revizije napotuje na branje povzetkov računovodskih izkazov v povezavi z neskrajšanimi računovodskimi izkazi in revizijskim poročilom o njih;

(g) datum poročila;

(h) revizorjev naslov ter

(i) revizorjev podpis.

V dodatku 4 sta zgleda revizorjevih poročil o povzetkih računovodskih izkazov.

2 Glejte opombo 1.

Datum uveljavitve

25. Ta MSR začne veljati za revizorjeva poročila, datirana z 31. decembrom 2006 ali kasneje.

Pogled iz zornega kota javnega sektorja

1. Nekateri posli, ki se v zasebnem sektorju obravnavajo kot "revizijski posli za posebne namene", v javnem sektorju nimajo posebnega namena. Na primer poročila o računovodskih izkazih, pripravljenih v skladu s splošnimi računovodskimi temelji, ki niso mednarodni računovodski standardi ali standardi v državi, so v javnem sektorju navadno pravilo in ne izjema. Na to je treba revizorja opozoriti in mu dati napotke v zvezi z njegovo dolžnostjo, da presoja, ali računovodske usmeritve vodijo do zavajajočih informacij.

2. Dejavnik, ki ga je prav tako treba upoštevati, je, da so revizijska
poročila v javnem sektorju praviloma javne listine in jih zaradi tega ni mogoče omejevati zgolj na poročila za posebne uporabnike.


Dodatek 1

Zgleda poročil o računovodskih izkazih, pripravljenih v skladu s splošnimi računovodskimi temelji, ki niso mednarodni računovodski standardi ali standardi v državi

Izkaz prejemkov in izdatkov

REVIZORJEVO POROČILO, NAMENJENO...

Revidirali smo priloženi izkaz prejemkov in izdatkov gospodarske družbe ABC za leto, končano 31. decembra 19X1 3. Za ta izkaz je odgovorno poslovodstvo gospodarske družbe ABC. Naša naloga je izraziti o priloženem izkazu mnenje na podlagi revizije.

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ali ustreznimi standardi ali pravili v državi). Ti standardi zahtevajo od nas načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkaz ne vsebuje pomembno napačne navedbe. Revizija vključuje preizkuševalno preverjanje dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskem izkazu. Revizija vključuje tudi presojanje uporabljenih računovodskih načel (standardov) in pomembnih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celovite predstavitve izkaza. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje.

Usmeritev gospodarske družbe je pripraviti priloženi izkaz na podlagi prejemkov in izdatkov. Na tej podlagi se prihodki pripoznajo, ko so prejeti, in ne, ko so zasluženi, odhodki pa, ko so plačani, in ne, ko nastanejo.

Po našem mnenju je priloženi izkaz resničen in pošten prikaz (ali "v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev") vplačanih prihodkov in izplačanih odhodkov gospodarske družbe v letu, končanem 31. decembra 19X1, v skladu s prejemkovno-izdatkovnim temeljem računovodstva, kot je opisan v pojasnilu X. 

REVIZOR

Datum

Naslov 

3 Primerno opredeliti, na primer s sklicevanjem na številke strani ali z opredelitvijo izkaza.


Računovodski izkazi, pripravljeni na podlagi davčnih zahtev

REVIZORJEVO POROČILO, NAMENJENO...

Revidirali smo priložene na podlagi davčnih zahtev izdelane računovodske izkaze gospodarske družbe ABC za leto, končano 31. decembra 19X1 4. Za te izkaze je odgovorno poslovodstvo gospodarske družbe ABC. Naša naloga je izraziti o računovodskih izkazih mnenje na podlagi revizije.

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ali ustreznimi standardi ali pravili v državi). Ti standardi zahtevajo od nas načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe. Revizija vključuje preizkuševalno preverjanje dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Revizija vključuje tudi presojanje uporabljenih računovodskih načel (standardov) in pomembnih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celovite predstavitve računovodskih izkazov. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje.

Po našem mnenju so obravnavani računovodski izkazi resničen in pošten prikaz (ali "v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev") finančnega stanja gospodarske družbe na dan 31. decembra 19X1 ter njenih prihodkov in odhodkov za tedaj končano leto v skladu s temelji računovodstva, uporabljenimi za obračunavanje davkov, ki so opisani v pojasnilu X.

REVIZOR

Datum

Naslov


4
Glejte opombo 3.


Dodatek 2

Zgleda poročil o sestavinah računovodskih izkazov

Seznam terjatev do kupcev

REVIZORJEVO POROČILO, NAMENJENO...

Revidirali smo priloženi seznam terjatev do kupcev gospodarske družbe ABC za leto, končano 31. decembra 19X1 5. Za ta seznam je odgovorno poslovodstvo gospodarske družbe ABC. Naša naloga je izraziti o tem seznamu mnenje na podlagi revizije.

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ali ustreznimi standardi ali pravili v državi). Ti standardi zahtevajo od nas načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da seznam ne vsebuje pomembno napačnih navedb. Revizija vključuje preizkuševalno preverjanje dokazov o zneskih in razkritjih v seznamu. Revizija vključuje tudi presojanje uporabljenih računovodskih načel (standardov) in pomembnih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celovite predstavitve seznama. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje.

Po našem mnenju je seznam terjatev do kupcev resničen in pošten prikaz (ali "v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev") terjatev do kupcev gospodarske družbe na dan 31. decembra 10X1 v skladu z... 6.

REVIZOR

Datum

Naslov


5 Glejte opombo 3.
6 Navesti ustrezne standarde v državi ali se sklicevati na mednarodne računovodske standarde, pogodbene določbe ali opisane temelje računovodstva.

Seznam udeležbe v čistem dobičku

REVIZORJEVO POROČILO, NAMENJENO...

Revidirali smo priloženi seznam udeležbe DEF v čistem dobičku za leto, končano 31. decembra 19X1 7. Za ta seznam je odgovorno poslovodstvo gospodarske družbe ABC. Naša naloga je izraziti o seznamu mnenje na podlagi revizije.

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ali ustreznimi standardi ali pravili v državi). Ti standardi zahtevajo od nas načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da seznam ne vsebuje pomembno napačne navedbe. Revizija vključuje preizkuševalno preverjanje dokazov o zneskih in razkritjih v seznamu. Revizija vključuje tudi presojanje uporabljenih računovodskih načel (standardov) in pomembnih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celovite predstavitve seznama. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje.

Po našem mnenju je seznam udeležbe v čistem dobičku resničen in pošten prikaz (ali "v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev") udeležbe DEF v čistem dobičku gospodarske družbe za leto, končano 31. decembra 19X1, v skladu z določbami pogodbe o zaposlitvi, ki je bila 1. junija 19X0 sklenjena med DEF in gospodarsko družbo.

REVIZOR

Datum

Naslov


7
Glejte opombo 3.


Dodatek 3

Zgleda poročil o upoštevanju pogodbenih določb

Ločeno poročilo

REVIZORJEVO POROČILO, NAMENJENO...

Pri gospodarski družbi ABC smo revidirali njeno upoštevanje določb o računovodskem in finančnem poročanju v duhu poglavij od XX do vključno XX listine o izdaji obveznic prek banke DEF z dne 15. maja 19X1.

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ali ustreznimi standardi ali pravili v državi). Ti standardi zahtevajo od nas načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da je gospodarska družba ABC upoštevala ustrezna poglavja v listini o izdaji obveznic. Revizija vključuje preizkuševalno preverjanje ustreznih dokazov. Prepričani smo, da je naša revizija primerna podlaga za naše mnenje.

Po našem mnenju je gospodarska družba na dan 31. decembra 19X1 v vseh pomembnih pogledih upoštevala določbe o računovodskem in finančnem poročanju iz poglavij listine o izdaji obveznic, omenjenih v prejšnjih odstavkih.

REVIZOR

Datum

Naslov


Poročilo, ki spremlja računovodske izkaze

REVIZORJEVO POROČILO, NAMENJENO...

Revidirali smo priloženo bilanco stanja gospodarske družbe ABC na dan 31. decembra 19X1 ter z njo povezana izkaza uspeha in denarnih tokov za tedaj končano leto (možno je sklicevanje na številke strani). Za te računovodske izkaze je odgovorno poslovodstvo gospodarske družbe. Naša naloga je izraziti o teh računovodskih izkazih mnenje na podlagi revizije. V gospodarski družbi ABC smo revidirali tudi upoštevanje določb o računovodskem in finančnem poročanju iz poglavij od XX do vključno XX listine o izdaji obveznic preko banke DEF z dne 15. maja 19X1.

Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ali ustreznimi standardi ali pravili v državi), ki se nanašajo na revizijo računovodskih izkazov in na revidiranje skladnosti s predpisi. Ti standardi zahtevajo od nas načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe in da je gospodarska družba ABC upoštevala ustrezna poglavja iz listine o izdaji obveznic. Revizija vključuje preizkuševalno preverjanje dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Revizija vključuje tudi presojanje uporabljenih računovodskih načel (standardov) in pomembnih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celovite predstavitve računovodskih izkazov. Prepričani smo, da je naša revizija utemeljena podlaga za naše mnenje.

Po našem mnenju

(a) so računovodski izkazi resničen in pošten prikaz (ali "v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev") finančnega stanja gospodarske družbe na dan 31. decembra 19X1 ter poslovnega izida in denarnih tokov v tedaj končanem letu v skladu z... (in v skladu z...) ter

(b) je gospodarska družba na dan 31. decembra 19X1 v vseh pomembnih pogledih upoštevala določbe o računovodskem in finančnem poročanju iz poglavij listine o izdaji obveznic, omenjenih v prejšnjih odstavkih.

REVIZOR

Datum

Naslov


Dodatek 4

Zgleda poročil o povzetkih računovodskih izkazov

Kadar je o revidiranih letnih računovodskih izkazih izraženo mnenje brez pridržkov

REVIZORJEVO POROČILO, NAMENJENO...

Revidirali smo računovodske izkaze gospodarske družbe ABC za leto, končano 31. decembra 19X0, iz katerih izhajajo povzetki računovodskih izkazov 8, v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ali ustreznimi standardi ali pravili v državi). V svojem poročilu z dne 10. marca 19X1 smo o računovodskih izkazih, iz katerih izhajajo povzetki računovodskih izkazov, izrazili mnenje brez pridržkov.

Po našem mnenju se priloženi povzetki računovodskih izkazov v vseh pomembnih pogledih ujemajo z računovodskimi izkazi, iz katerih izhajajo.

Zaradi boljšega razumevanja finančnega stanja gospodarske družbe in njenega poslovnega izida v obdobju ter področja naše revizije je treba povzetke računovodskih izkazov brati skupaj z računovodskimi izkazi, iz katerih izhajajo, in z našim revizijskim poročilom o njih.

REVIZOR

Datum

Naslov

8 Glejte opombo 3.

Kadar je o revidiranih letnih računovodskih izkazih izraženo mnenje s pridržki

REVIZORJEVO POROČILO, NAMENJENO...

Revidirali smo računovodske izkaze gospodarske družbe ABC za leto, končano 31. decembra 19X0, iz katerih izhajajo povzetki računovodskih izkazov 9, v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ali ustreznimi standardi in pravili v državi). V našem poročilu z dne 10. marca 19X1 smo izrazili mnenje, da so računovodski izkazi, iz katerih izhajajo povzetki računovodskih izkazov, resničen in pošten prikaz (ali "v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev")... razen zalog, ki so prikazane v prevelikem znesku, in sicer za...

Po našem mnenju so priloženi povzetki računovodskih izkazov v vseh pomembnih pogledih v skladu z računovodskimi izkazi, iz katerih izhajajo in o katerih smo izrazili mnenje s pridržki.

Za boljše razumevanje finančnega stanja gospodarske družbe in njenega poslovnega izida v obdobju ter področja naše revizije je treba povzetke računovodskih izkazov brati skupaj z računovodskimi izkazi, iz katerih izhajajo, in z našim revizijskim poročilom o njih.

REVIZOR

Datum

Naslov 

9 Glejte opombo 3.