Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
četrtek, 20.12.2007

Vodenje poslovnih knjig samostojnega podjetnika - 2. del

Obveznost vodenja poslovnih knjig in drugih evidenc je urejena z različnimi predpisi:

 • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-1) in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi

V 61. členu ZDavP-1 govori o obveznosti dokumentiranja in pravi:

(1) Osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige in evidence v skladu s tem zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom, drugim zakonom ali računovodskim standardom, so jih dolžne voditi tudi za namene izvajanja zakonov o obdavčenju in tega zakona.

(2) Osebe, ki ne vodijo poslovnih knjig in evidenc po prvem odstavku tega člena, so za namene iz prvega odstavka tega člena dolžne voditi poslovne knjige in evidence, ki jih predpiše minister, pristojen za finance.

(3) Plačniki davka iz 19. člena tega zakona so dolžni voditi evidence po posameznem davčnem zavezancu o dohodkih ter o odtegnjenih davkih in druge za pobiranje davkov potrebne evidence, določene s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju.

Na podlagi tega člena v ZDavP-1 je minister pristojen za finance izdal Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti (Ur. l. RS, št. 130/2004).

 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) v 7. poglavju I. dela in sicer v členih od 50 do 66 ureja vodenje poslovnih knjig. V skladu s tretjim odstavkom 50. člena ZGD veljajo za samostojnega podjetnika, ki ustreza merilom majhne družbe, samo določbe 51., 55. ter 55a člena in določbe od 61. do 63. člena ZGD. Podjetnik ustreza merilom majhne družbe, če izpolnjuje dve od naslednjih meril:
  • Povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne presega 50
  • Čisti prihodki od prodaje v zadnjem poslovnem letu so manjši od 1.700.000.000,00 sit ali
  • Vrednost aktive ob koncu poslovnega leta ne presega 850.000.000,00 sit

  Skratka na grobo rečeno ZGD določa:

  • Da morajo zavezanci voditi knjige, pri čemer uporabljajo sistem dvostavnega knjigovodstva, razen v primeru izpolnjevanja pogojev 74. člena ZGD, takrat se zavezanec lahko odloči za vodenje poslovnih knjig po sistemu enostavnega knjigovodstva; poslovne knjige je možno voditi po sistemu enostavnega knjigovodstva, če ne prekorači dveh od naslednjih meril:

   • Povprečno število zaposlenih ne presega 3,
   • Letni prihodki so nižji od 10.000.000,00 sit,
   • Povprečna vrednost aktive v obračunskem letu (izračunana kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in zadnji dan obračunskega obdobja) ne presega 6.000.000,00 sit 
  • Poslovne knjige se morajo enkrat letno zaključiti, le te pa so podlaga za sestavljanje letnih računovodskih poročil
  • Zavezanec mora letno poročilo sestaviti v roku 3 mesecev po koncu poslovnega leta
  • Zavezanec se lahko odloči, da bo njegovo poslovno oziroma obračunsko leto drugačno od koledarskega
  • Najmanj enkrat letno je potrebno opraviti popis, SRS 39.47 določa, da se popis opravi na koncu obračunskega obdobja!
  • V primeru stečaja ali likvidacije se obračunsko obdobje zaključi z zadnjim dnevom pred začetkom postopka
  • Letna poročila se hranijo trajno
  • Objava letnih poročil (AJPES) je obvezna za samostojne podjetnike
  • ZGD ureja v zgoraj omenjenih členih členitev bilance stanja in členitev izkaza poslovnega izida, na teh dveh členih 61. in 62. temelji tudi poenostavljena členitev bilance stanja in izkaz poslovnega izida SRS 39 (39.2 in 39.5)
  • V 63. členu ZGD so predpisana splošna pravila vrednotenj postavk v računovodskih izkazih
  • Podjetnikom, ki se jim je v letu 2004 davčna osnova ugotovila z upoštevanjem normiranih odhodkov ZGD - H dovoljuje izjemo in sicer, taki zavezanci niso dolžni voditi poslovnih knjig in evidenc, kot jih določa ZGD
  • Slovenski računovodski standard 39

  Vodenje poslovnih knjig in sestavljanje računovodskih izkazov samostojnega podjetnika, čigar podjetje ustreza merilom majhne družbe ureja SRS 39. Standard povzema pravila računovodenja najpogostejših poslovnih dogodkov, pri računovodskem obravnavanju ostalih dogodkov, pa se uporabljajo pravila iz splošnih računovodskih standardov. Kontni načrt za glavno knjigo samostojnega podjetnika, lahko zavezanec sestavi sam, vendar na podlagi kontnega okvira, ki ga je pripravil Slovenski inštitut za revizijo. Kontni načrt za samostojnega podjetnika je bil objavljen v Ur. l. št. 13/2003.

  Se nadaljuje...