Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
ponedeljek, 25.2.2008

Pravilnik o podrobnejših pravilih postopka priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi področnih direktiv (Ur.l. RS, št. 41/2004)


Za izvrševanje Zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02) minister, pristojen za delo izdaja

PRAVILNIK
o podrobnejših pravilih postopka priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi področnih direktiv*

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Ta pravilnik natančneje določa postopke in dokazila za odločanje o priznavanju kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije in tretjih držav, s katerimi je Evropska unija sklenila sporazume o vzajemnem priznavanju kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: državljani držav članic EU) za opravljanje poklicev oziroma dejavnosti, ki jih urejajo področne direktive Evropskih skupnosti.

(2) Za namen iz prejšnjega odstavka določa ta pravilnik vsebino in obrazec vloge za priznanje kvalifikacij, natančneje določa posamezna dokazila v postopku ter način priprave pisnega mnenja o ustreznosti kvalifikacij kandidata.

2. člen

(1) Državljani držav članic EU, ki jim je bila v skladu z Zakonom o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: zakon) izdana odločba o priznanju njihovih kvalifikacij, uporabljajo pravno veljavni strokovni naslov in okrajšavo le tega, kot se uporablja v jeziku države članice EU izvora oziroma države, iz katere državljan države članice EU prihaja.

(2) Če se strokovni naslov, ki se uporablja v državi članici izvora ali državi članici, iz katere državljan države članice EU prihaja, lahko v Republiki Sloveniji nehote zamenjuje z naslovom, za katerega se v Republiki Sloveniji zahteva dodatno usposabljanje, ki ga kandidat ni opravil, lahko Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na podlagi pisnega mnenja ministrstva, pristojnega za reguliranje določenega poklica oziroma dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo) zahteva, da morajo temu naslovu slediti naslov in sedež izobraževalne ustanove ali komisije, ki je naslov podelila.

(3) Poleg naslova iz prejšnjega odstavka morajo državljani držav članic EU uporabljati poklicni naziv v skladu z zakonom, ki določa pogoje opravljanja zadevnega reguliranega poklica oziroma regulirane poklicne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: poklic oziroma dejavnost) in je naveden v Evidenci reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Evidenca), ki jo vodi ministrstvo.

3. člen

Seznami dokazil kvalifikacij, ki vsebujejo tudi navedbo institucij držav članic EU, pristojnih za izdajanje ustreznih potrdil in dokazil, so navedeni v področnih predpisih ministrstev, pristojnih za reguliranje posameznih poklicev oziroma dejavnosti iz področnih direktiv oziroma so objavljeni v skladu s temi predpisi.

II. VLOGA ZA PRIZNANJE KVALIFIKACIJ

4. člen

(1) Vloge za priznavanje kvalifikacij se vlagajo na ministrstvo.

(2) Vlogo za priznavanje kvalifikacij sestavljajo:
– prošnja za priznanje kvalifikacij na predpisanem obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika,
– dokazilo o državljanstvu,
– diploma, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi, ki so v skladu s 3. členom tega pravilnika navedena v področnih predpisih ministrstev, pristojnih za reguliranje posameznih poklicev oziroma dejavnosti,
– po potrebi potrdila pristojnih organov države članice EU o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklica oziroma dejavnosti v tej državi.

(3) Listine iz tretje alinee prejšnjega odstavka se praviloma predložijo v overjenem prevodu, ki mu je priložena kopija izvirnika. Ministrstvo lahko po potrebi zahteva, da kandidat predloži izvirnik na vpogled.

(4) V postopku priznavanja kvalifikacij se plačuje taksa v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse, razen ko zakon določa drugače.

5. člen

Vlogo za priznanje kvalifikacij po tem pravilniku za poklice zdravnik / zdravnica, zdravnik specialist / zdravnica specialistka, diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik, doktor dentalne medicine / doktorica dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist / doktorica dentalne medicine specialistka, diplomirana babica/ diplomirani babičar, veterinar / veterinarka, magister farmacije / magistra farmacije, odgovorni projektant arhitekture / odgovorna projektantka arhitekture, ki jih urejajo področne direktive, lahko vložijo državljani držav članic EU, ki so svoje kvalifikacije pridobili v skladu s področnimi direktivami (v nadaljnjem besedilu: kandidat).

III. PRIPRAVA PISNEGA MNENJA

6. člen

(1) Če kandidat predloži dokazila, ki ustrezajo tistim, ki so navedena v seznamu dokazil formalnih kvalifikacij iz 3. člena tega pravilnika, izda pristojno ministrstvo pozitivno pisno mnenje.

(2) Če predložena dokazila, ki so bila izdana pred začetkom izvajanja področnih direktiv v posamezni državi članici EU, ne dokazujejo minimalnih zahtev usposabljanja, ki jih navajajo področne direktive za opravljanje posameznih poklicev, lahko pristojno ministrstvo preko ministrstva od kandidata zahteva, da predloži potrdilo pristojnega organa države članice EU izvora, da je v zadnjih petih letih najmanj tri leta zapored zakonito opravljal zadeven poklic, razen če za posamezno državo članico v področnih predpisih ministrstev, ki urejajo zadeven poklic, ni določeno drugače.

(3) V primeru, ko se poimenovanja diplom, spričeval in drugih dokazil o izobrazbi ne ujemajo s tistimi, ki so navedene v seznamih dokazil formalnih kvalifikacij, lahko pristojno ministrstvo preko ministrstva od kandidata zahteva, da predloži potrdilo pristojnega organa države članice EU izvora, da so te diplome, spričevala in druga dokazila o izobrazbi podeljena v skladu z zahtevami o usposabljanju, ki jih navajajo področne direktive in se upoštevajo v državi, ki jih je izdala kot tiste diplome, spričevala in ostala dokazila, ki jih je ta država navedla v seznamu dokazil formalnih kvalifikacij.

(4) V primeru, da pristojno ministrstvo izda negativno pisno mnenje, mora navesti utemeljene razloge za svojo odločitev.

7. člen

(1) Če državljan države članice EU, ki ima v državi članici izvora oziroma državi članici, iz katere kandidat prihaja, pravico do dostopa in opravljanja poklica oziroma dejavnosti, zaprosi za priznanje kvalifikacije za opravljanje poklica oziroma dejavnosti, ki jih urejajo področne direktive EU in priznanje ustreznosti njegovih kvalifikacij v skladu s pravili teh direktiv ni mogoče, je pristojno ministrstvo kljub temu dolžno preveriti njegove kvalifikacije.

(2) Pristojna ministrstva pri pripravi pisnega mnenja upoštevajo tudi diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi in poklicnih izkušnjah na področju, ki ga obravnava posamezna področna direktiva, ki jih je kandidat pridobil znotraj in izven Evropske unije, kadar so te diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi priznana v drugi državi članici EU.

(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena pristojna ministrstva pri pripravi pisnega mnenja ravnajo v skladu s pravili priznavanja kvalifikacij po splošnem sistemu.

(4) Kolikor kandidat, ki je kvalifikacijo pridobil v tretji državi, pa je bila ta kvalifikacija že priznana s strani druge države članice EU, priloži potrdilo, da je v tej državi članici EU zakonito opravljal zadevni poklic oziroma dejavnost najmanj tri leta v zadnjih petih letih, je pristojno ministrstvo dolžno izdati pozitivno pisno mnenje.

8. člen

(1) Postopek priznavanja kvalifikacij za opravljanje poklicev oziroma dejavnosti, ki jih urejajo področne direktive priznavanja kvalifikacij, mora biti zaključen in odločba vročena kandidatu v roku dveh mesecev od prejema popolne vloge, razen v primeru, ko obstaja utemeljeni sum, da se je zunaj ozemlja Republike Slovenije zgodilo nekaj, kar resno vpliva na dostop in opravljanje zadevnega poklica oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji.

(2) Ne glede na rok za zaključek postopka se v primeru iz prejšnjega odstavka odločba izda in vroči kandidatu šele potem, ko pristojno ministrstvo od pristojnih organov države članice EU izvora oziroma države članice EU, iz katere kandidat prihaja, zaprosi za ustrezne informacije glede te zadeve in na njihovi podlagi poda pisno mnenje.

9. člen

(1) Pristojna ministrstva sezname iz 3. člena tega pravilnika sproti, najkasneje pa v roku dveh mesecev, dopolnjujejo z vsemi spremembami, objavljenimi v Uradnem listu Evropske unije.

(2) Pristojno ministrstvo je dolžno sproti obveščati ministrstvo o vseh spremembah predpisov s področja priznavanja kvalifikacij.

10. člen

V primeru, da obstaja upravičeni dvom, lahko ministrstvo od pristojnih organov drugih držav članic EU zahteva potrdilo o verodostojnosti diplom, spričeval in drugih dokazil in/ali potrdilo o tem, da kandidat izpolnjuje minimalne zahteve za posamezni poklic iz področnih direktiv.

IV. POSEBNOSTI POSTOPKA PRIZNAVANJA KVALIFIKACIJ PRI POSAMEZNIH REGULIRANIH POKLICIH OZIROMA DEJAVNOSTIH

1. Zdravnik / zdravnica

11. člen

Ministrstvo prizna na podlagi pozitivnega pisnega mnenja ministrstva, pristojnega za zdravje, kvalifikacijo zdravnik, ki jo podeljujejo državljanom držav članic EU druge države članice EU tako, da se jim omogoči enak dostop in opravljanje poklica zdravnik / zdravnica, kot ga v Republiki Sloveniji ima in opravlja imetnik strokovnega naslova doktor medicine / doktorica medicine in potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.

12. člen

(1) Ministrstvo prizna na podlagi pozitivnega pisnega mnenja ministrstva, pristojnega za zdravje, kvalifikacijo zdravnik splošne medicine, ki jo podeljujejo državljanom držav članic EU druge države članice EU tako, da se jim omogoči enak dostop do poklica zdravnik specialist družinske medicine, kot ga ima v Republiki Sloveniji imetnik strokovnega naslova doktor medicine / doktorica medicine, ki ima potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz družinske medicine.

(2) Do 1. januarja 2007 se kandidatom iz prejšnjega odstavka omogoči enak dostop do poklica kot ga ima v Republiki Sloveniji imetnik strokovnega naslova doktor medicine / doktorica medicine z opravljenim sekundariatom in potrdilom o opravljenem preizkusu usposobljenosti.

13. člen

(1) Ministrstvo prizna na podlagi pozitivnega pisnega mnenja ministrstva, pristojnega za zdravje, kvalifikacijo zdravnik specialist, ki jo podeljujejo državljanom držav članic EU druge države članice EU tako, da jim omogoči enak dostop do poklica zdravnik specialist / zdravnica specialistka, kot ga ima v Republiki Sloveniji imetnik strokovnega naslova »doktor medicine / doktorica medicine« in potrdila o opravljenem specialističnem izpitu.

(2) Za priznanje kvalifikacije zdravnik specialist mora kandidat v postopku predložiti tudi vsa dokazila, ki mu omogočajo priznanje kvalifikacije iz 11. člena tega pravilnika oziroma dokazila o pridobljeni slovenski kvalifikaciji zdravnik / zdravnica. V kolikor ta pogoj ni izpolnjen, priznanje kvalifikacije iz prejšnjega odstavka ni možno.

14. člen

(1) Če želi kandidat pridobiti slovensko kvalifikacijo zdravnik specialist, potem ko predloži diplome, spričevala in druga dokazila specialističnega usposabljanja, ki niso navedena v seznamu dokazil formalnih kvalifikacij ali če kandidat želi pridobiti slovensko kvalifikacijo zdravnik specialist, ki je država članica izvora ali država članica EU, iz katere kandidat prihaja, ne podeljuje, lahko ministrstvo, pristojno za zdravje, v pisnem mnenju zahteva, da kandidat dodatno izpolni pogoje usposabljanja, ki jih za specializacijo predpisuje pravilnik, ki določa vrste, vsebino in potek specializacij zdravnikov.

(2) Če je celotno usposabljanje v skladu z usposabljanjem, ki ga zahteva Zdravniška zbornica Slovenije za pridobitev slovenskega strokovnega naziva zdravnik specialist, pristojno ministrstvo poda pozitivno pisno mnenje o priznanju tega naziva. V nasprotnem primeru v pisnem mnenju predpiše dodatno potrebno usposabljanje, kot tudi seznam predmetov oziroma manjkajočih vsebin.

(3) Pri pripravi pisnega mnenja mora ministrstvo, prisojno za zdravje, v celoti ali deloma upoštevati čas izobraževanja, ki ga je kandidat opravil in dokazal z diplomo, spričevalom ali drugim dokazilom o formalni izobrazbi pod pogojem, da ta čas izobraževanja ustreza tistemu, ki ga za zadevno specializacijo določa pravilnik, ki določa vrste, vsebino in potek specializacij zdravnikov. Prav tako mora upoštevati kandidatove delovne izkušnje in dodatno usposabljanje.

(4) Na podlagi pisnega mnenja iz prejšnjega odstavka izda ministrstvo delno odločbo, v kateri napoti kandidata, da v skladu s pravilnikom, ki določa vrste, vsebino in potek specializacij zdravnikov na Zdravniški zbornici Slovenije opravi dodatne manjkajoče vsebine.

(5) Ministrstvo mora delno odločbo iz prejšnjega odstavka izdati v roku štirih mesecev od popolne vloge kandidata.

2. Diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik

15. člen

Ministrstvo prizna na podlagi pozitivnega pisnega mnenja ministrstva, pristojnega za zdravje, kvalifikacijo diplomirana medicinska sestra, ki jo podeljujejo državljanom držav članic EU druge države članice EU tako, da jim v Republiki Sloveniji omogoči enak dostop in opravljanje poklica, kot ga ima in opravlja v Republiki Sloveniji imetnik strokovnega naslova »diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik«.

3. Doktor / doktorica dentalne medicine

16. člen

Ministrstvo prizna na podlagi pozitivnega pisnega mnenja ministrstva, pristojnega za zdravje, kvalifikacijo doktor dentalne medicine, ki jo podeljujejo državljanom držav članic EU druge države članice EU tako, da jim v Republiki Sloveniji omogoči enak dostop do poklica doktor dentalne medicine / doktorica dentalne medicine, kot ga ima v Republiki Sloveniji imetnik strokovnega naslova »doktor dentalne medicine / doktorica dentalne medicine« in potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za poklic doktor dentalne medicine / doktorica dentalne medicine.

17. člen

(1) Ministrstvo prizna na podlagi pozitivnega pisnega mnenja ministrstva, pristojnega za zdravje, kvalifikacijo doktor dentalne medicine specialist, ki jo podeljujejo državljanom držav članic EU druge države članice EU tako, da jim v Republiki Sloveniji omogoči enak dostop do poklica doktor dentalne medicine specialist / doktorica dentalne medicine specialistka, kot ga ima v Republiki Sloveniji imetnik strokovnega naslova »doktor dentalne medicine / doktorica dentalne medicine« in potrdila o opravljenem specialističnem izpitu.

(2) Za priznanje kvalifikacije doktor dentalne medicine specialist mora kandidat v postopku priznavanja predložiti tudi vsa dokazila, ki mu omogočajo priznanje kvalifikacije iz 16. člena tega pravilnika oziroma dokazila o pridobljeni slovenski kvalifikaciji doktor dentalne medicine / doktorica dentalne medicine. Kolikor ta pogoj ni izpolnjen, priznanje kvalifikacije iz prejšnjega odstavka ni možno.

18. člen

(1) Če želi kandidat pridobiti slovensko kvalifikacijo doktor dentalne medicine specialist / doktorica dentalne medicine specialistka, potem ko predloži diplome, spričevala in druga dokazila specialističnega usposabljanja, ki niso navedeni v seznamu dokazil formalnih kvalifikacij ali če kandidat želi pridobiti slovensko kvalifikacijo doktor dentalne medicine specialist / doktorica dentalne medicine specialistka, ki je država članica izvora ali država članica EU, iz katere kandidat prihaja, ne podeljuje, lahko ministrstvo, pristojno za zdravje, v pisnem mnenju zahteva, da kandidat dodatno izpolni pogoje usposabljanja, ki jih za specializacijo predpisuje pravilnik, ki določa vrste, vsebino in potek specializacij doktorjev dentalne medicine.

(2) Če je celotno usposabljanje v skladu z usposabljanjem, ki ga zahteva Zdravniška zbornica Slovenije za pridobitev slovenskega strokovnega naziva doktor dentalne medicine specialist, pristojno ministrstvo poda pozitivno pisno mnenje o priznanju tega naziva. V nasprotnem primeru v pisnem mnenju predpiše dodatno potrebno usposabljanje, kot tudi seznam predmetov oziroma manjkajočih vsebin.

(3) Pri pripravi pisnega mnenja mora ministrstvo, pristojno za zdravje, v celoti ali deloma upoštevati čas izobraževanja, ki ga je kandidat opravil in dokazal z diplomo, spričevalom ali drugim dokazilom o formalni izobrazbi pod pogojem, da ta čas izobraževanja ustreza tistemu, ki ga za zadevno specializacijo določa pravilnik, ki določa vrste, vsebino in potek specializacij doktorjev dentalne medicine. Prav tako mora upoštevati kandidatove delovne izkušnje in dodatno usposabljanje.

(4) Na podlagi pisnega mnenja iz prejšnjega odstavka izda ministrstvo delno odločbo, v kateri napoti kandidata, da v skladu s pravilnikom, ki določa vrste, vsebino in potek specializacij doktorjev dentalne medicine na Zdravniški zbornici Slovenije opravi dodatne manjkajoče vsebine.

(5) Ministrstvo mora delno odločbo iz prejšnjega odstavka izdati v roku štirih mesecev od popolne vloge kandidata.

4. Diplomirana babica / diplomirani babičar

19. člen

Ministrstvo prizna na podlagi pozitivnega pisnega mnenja ministrstva, pristojnega za zdravje, kvalifikacijo diplomirana babica, ki jo podeljujejo državljanom držav članic EU druge države članice EU, tako, da jim v Republiki Sloveniji omogoči enak dostop in opravljanje poklica diplomirana babica / diplomirani babičar, kot ga ima in opravlja v Republiki Sloveniji imetnik strokovnega naslova »diplomirana babica / diplomirani babičar«.

5. Veterinar / veterinarka

20. člen

Ministrstvo prizna na podlagi pozitivnega pisnega mnenja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, kvalifikacijo veterinar, ki jo podeljujejo državljanom držav članic EU druge države članice EU, tako, da jim v Republiki Sloveniji omogoči enak dostop do poklica veterinar / veterinarka, kot ga ima v Republiki Sloveniji imetnik strokovnega naslova »doktor veterinarske medicine / doktorica veterinarske medicine« in spričevala o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva.

6. Magister / magistra farmacije

21. člen

Ministrstvo prizna na podlagi pozitivnega pisnega mnenja ministrstva, pristojnega za zdravje, kvalifikacijo magister farmacije, ki jo podeljujejo državljanom držav članic EU druge države članice EU tako, da jim v Republiki Sloveniji omogoči enak dostop in opravljanje poklica magister farmacije /magistra farmacije, kot ga ima in opravlja v Republiki Sloveniji imetnik strokovnega naslova »magister farmacije / magistra farmacije« in potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije / magistra farmacije.

7. Odgovorni projektant / projektantka arhitekture

22. člen

(1) Ministrstvo prizna na podlagi pozitivnega pisnega mnenja ministrstva, pristojnega za prostor, kvalifikacijo arhitekt, ki jo podeljujejo državljanom držav članic EU druge države članice EU tako, da se jim omogoči enak dostop do poklica odgovorni projektant arhitekture / odgovorna projektantka arhitekture, kot ga ima v Republiki Sloveniji imetnik strokovnega naslova »univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/ univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture« ali naslova »univerzitetni diplomirani inženir / univerzitetna diplomirana inženirka in potrdila o opravljenem strokovnem izpitu s področja arhitekture.

(2) V postopku priznavanja mora kandidat predložiti tudi potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na področju projektantskih storitev. Glede na kandidatove poklicne izkušnje pristojno ministrstvo v pisnem mnenju določi ali bo imel kandidat pravico nastopati kot odgovorni projektant arhitekture načrta za manj zahtevni oziroma enostavni objekt ali kot odgovorni projektant arhitekture načrta za zahtevni objekt.

23. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.Št. 017-01-010/04-002

Ljubljana, dne 16. aprila 2004.

EVA 2004-2611-0003

 


dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

* Ta pravilnik povzema vsebino naslednjih Direktiv Sveta: 93/16/EGS, 77/452/EGS, 77/453/EGS, 78/686/EGS, 78/687/EGS, 80/154/EGS, 80/155/EGS, 78/1026/EGS, 78/1027/EGS, 85/433/EGS, 85/432/EGS, 85/384/EGS.