Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
nedelja, 20.1.2008

Pravilnik o podrobnejših pravilih postopka priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v RS na podlagi prve in druge direktive splošnega sistema priznavanja kvalifikacij (Ur.l. RS,št. 41/2004)


Za izvrševanje Zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02) minister, pristojen za delo izdaja

PRAVILNIK
o podrobnejših pravilih postopka priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi prve in druge direktive splošnega sistema priznavanja kvalifikacij*

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Ta pravilnik natančneje opredeljuje postopek priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije in tretjih držav, s katerimi je Evropska unija sklenila sporazume o vzajemnem priznavanju kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: državljani držav članic EU) za opravljanje poklicev oziroma dejavnosti, ki jih ureja splošni sistem priznavanja diplom, spričeval in drugih dokazil, v skladu z Direktivo Sveta 89/48/EGS o splošnem sistemu priznavanja visokošolskih diplom, ki se podeljujejo ob zaključku najmanj triletnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja in Direktivo Sveta 92/51/EGS o drugem splošnem sistemu priznavanja strokovnega izobraževanja in usposabljanja, ki dopolnjuje Direktivo Sveta 89/49/EGS (v nadaljnjem besedilu: prva in druga direktiva splošnega sistema).

(2) Za namen iz prejšnjega odstavka določa ta pravilnik vsebino in obrazec vloge za priznanje kvalifikacij, natančneje določa posamezna dokazila v postopku ter način priprave pisnega mnenja o ustreznosti kvalifikacij kandidata, kakor tudi način določitve stroškov v primeru dopolnilnega ukrepa.

2. člen

(1) Državljani držav članic EU, ki jim je bila v skladu z Zakonom o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: zakon) izdana odločba o priznanju njihovih kvalifikacij, uporabljajo pravno veljavni strokovni naslov in okrajšavo le tega, kot se uporablja v jeziku države članice EU izvora oziroma države, iz katere državljan države članice EU prihaja. V določenih primerih lahko Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na podlagi pisnega mnenja ministrstva, pristojnega za reguliranje določenega poklica oziroma dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo) zahteva, da morajo temu strokovnemu naslovu slediti naslov in sedež izobraževalne ustanove ali komisije, ki je strokovni naslov podelila.

(2) Poleg strokovnega naslova iz prejšnjega odstavka pa lahko državljani držav članic EU uporabljajo tudi poklicni naziv v skladu z zakonom, ki določa pogoje opravljanja zadevnega reguliranega poklica oziroma regulirane poklicne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: poklic oziroma dejavnost) in je naveden v Evidenci reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Evidenca), ki jo vodi ministrstvo.

3. člen

(1) V postopku priznavanja kvalifikacij se upoštevajo tudi dokazila o kvalifikacijah, ki jih v skladu s svojimi posebnimi pristojnostmi članom podelijo združenja ali organizacije v državah članicah EU.

(2) Seznam združenj in organizacij iz prejšnjega odstavka je v Prilogi 1 tega pravilnika.

II. VLOGA ZA PRIZNANJE KVALIFIKACIJ

4. člen

(1) Vloge za priznavanje kvalifikacij se vlagajo na ministrstvu.

(2) Vlogo za priznavanje kvalifikacij po tem pravilniku sestavljajo:
– prošnja za priznanje kvalifikacij na predpisanem obrazcu, ki je Priloga 2 tega pravilnika,
– dokazilo o državljanstvu,
– diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi,
– dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah,
– dokazila o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa, področja in predmeti, ki jih je kandidat opravil,
– potrdila pristojnih organov države članice EU o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklica oziroma dejavnosti v tej državi.

(3) Listine iz tretje, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka se praviloma predložijo v overjenem prevodu, ki mu je priložena kopija izvirnika. Ministrstvo lahko po potrebi zahteva, da kandidat predloži izvirnik na vpogled.

5. člen

(1) Vlogo za priznanje kvalifikacij za poklice oziroma dejavnosti, ki so navedeni v Evidenci, lahko vloži državljan države članice EU, ki je kvalifikacije za opravljanje takega poklica pridobil po programih izobraževanja in usposabljanja v EU, ter s poklicnimi izkušnjami pri opravljanju zadevnega poklica oziroma dejavnosti v EU (v nadaljnjem besedilu: kandidat).

(2) Vlogo za priznanje kvalifikacij lahko vloži tudi kandidat, ki je kvalifikacije pridobil v pretežni meri v EU in kandidat, ki je pridobil kvalifikacije po programih izobraževanja in usposabljanja izven EU in je pridobljena diploma, spričevalo ali druga dokazila o formalni izobrazbi v skladu s predpisi države članice EU.

(3) Vlogo za priznanje kvalifikacij lahko vloži tudi kandidat, ki je kvalifikacije pridobil v tretji državi, pa so bile njegove kvalifikacije že priznane s strani druge države članice EU pod pogojem, da priloži poleg ostalih dokazil tudi potrdilo, da je v tej državi članici EU dejansko in zakonito opravljal zadevni poklic oziroma dejavnost:
– najmanj tri leta, če se za opravljanje poklica oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji zahteva diploma v skladu s 7. in 10. členom tega pravilnika,
– najmanj dve leti, če se za opravljanje poklica oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji zahteva spričevalo v smislu črke b) 10. člena tega pravilnika.

6. člen

Postopek priznavanja kvalifikacij za opravljanje poklicev oziroma dejavnosti, ki jih ureja splošni sistem priznavanja kvalifikacij v skladu s prvo in drugo direktivo splošnega sistema priznavanja kvalifikacij, mora biti zaključen in odločba vročena kandidatu v roku štirih mesecev od prejema popolne vloge.

III. PRIPRAVA PISNEGA MNENJA

1. Priprava pisnega mnenja v postopku priznavanja kvalifikacij, za katere se zahteva visokošolska diploma, pridobljena po izobraževanju in usposabljanju, ki je trajalo vsaj tri leta (prva direktiva splošnega sistema)

7. člen

(1) Kot visokošolska diploma se upošteva vsaka diploma, spričevalo ali druga dokazila o formalni izobrazbi, ki jih je izdal pristojni organ v državi članici EU in dokazuje, da je imetnik uspešno zaključil redni visokošolski študij v tej državi v trajanju najmanj treh let ali z izrednim študijem v trajanju, ki ustreza temu rednemu študiju, na visokošolski ali drugi ustanovi, ki nudi enako stopnjo izobrazbe in omogoča imetniku v državi članici, iz katere prihaja, dostop in opravljanje določenega poklica oziroma dejavnosti.

(2) Kot visokošolska diploma iz prejšnjega odstavka se upoštevajo tudi diploma, spričevalo ali druga dokazila o formalni izobrazbi, ki so bila pridobljena v EU in so v državi članici EU, iz katere prihaja kandidat, priznana kot enakovredna stopnji izobrazbe, opredeljene v prejšnjem odstavku in dajejo imetniku pravico do dostopa in opravljanja tega poklica oziroma dejavnosti v tej državi članici EU.

(3) Kandidat mora v postopku predložiti ustrezno potrdilo pristojnega organa države članice EU, iz katere prihaja, ki dokazuje, da izpolnjuje pogoje, navedene v prejšnjem odstavku.

8. člen

(1) Pristojno ministrstvo izda kandidatu, ki želi opravljati enega od poklicev oziroma dejavnosti iz Evidence (seznam 1) pozitivno pisno mnenje v naslednjih primerih:
a) če ima kandidat visokošolsko diplomo iz prejšnjega člena, ki jo druga država članica EU predpisuje za dostop in opravljanje tega poklica oziroma dejavnosti na njenem ozemlju in je bila ta diploma pridobljena v državi članici EU ali
b) če je kandidat s polnim delovnim časom dve leti v zadnjih 10 letih dejansko in zakonito opravljal zadeven poklic oziroma dejavnost v drugi državi članici EU, ki tega poklica oziroma dejavnosti ne regulira in ima dokazila, izdana s strani pristojnega organa v državi članici v skladu z njenimi predpisi, iz katerih je razvidno, da je kandidat uspešno zaključil posrednješolsko izobraževanje na ustrezni visokošolski ustanovi v trajanju najmanj treh let in dodatno poklicno usposabljanje, če je bilo zahtevano, kar mu omogoča opravljanje poklica oziroma dejavnosti.

(2) Izpolnjevanje pogoja dveletnega opravljanja dela iz črke b) prejšnjega odstavka ni potrebno, če ima kandidat dokazilo, da je v državi članici EU, ki tega poklica ne regulira, zaključil javno veljavno izobraževanje in usposabljanje, ki ustreza prvemu odstavku 7. člena tega pravilnika, ki mu omogoča opravljanje tega poklica oziroma dejavnosti.

(3) Kot enakovredna dokazilom o kvalifikacijah iz črke b) prvega odstavka tega člena se štejejo tudi dokazila o kvalifikacijah, ki jih je na podlagi uspešno zaključenega izobraževanja in usposabljanja v EU izdal pristojni organ države članice EU, ki jih ta država priznava kot enakovredno stopnji izobrazbe, opredeljene v prvem odstavku tega člena, pod pogojem, da je bilo to priznanje notificirano državam članicam EU in Komisiji EU.

(4) Kandidat mora v postopku predložiti ustrezno potrdilo pristojnega organa države članice EU, iz katere prihaja, ki dokazuje, da izpolnjuje pogoje, navedene v prejšnjem odstavku.

9. člen

(1) Ne glede na določbe 8. člena tega pravilnika ministrstvo v postopku priznavanja kvalifikacij na predlog pristojnega ministrstva od kandidata zahteva predložitev dokazila o poklicnih izkušnjah, če je trajanje izobraževanja in usposabljanja, ki ga navaja kandidat v svoji vlogi, krajše od zahtevanega v Republiki Sloveniji eno leto ali več.

(2) Pristojno ministrstvo ne more zahtevati več kot dvakrat daljšega trajanja poklicnih izkušenj, kolikor manj je trajalo izobraževanje in usposabljanje, če se primanjkljaj nanaša na posrednješolsko izobraževanje in/ ali obdobje pripravništva, opravljenega pod nadzorom mentorja, ki se zaključi z izpitom.

(3) Pristojno ministrstvo ne more zahtevati daljšega trajanja poklicnih izkušenj, kolikor manj je trajalo izobraževanje in usposabljanje, če se primanjkljaj nanaša na opravljanje strokovne prakse, ki se opravlja pod nadzorom mentorja.

(4) Upoštevajo se poklicne izkušnje, ki predstavljajo dejansko in zakonito opravljanje določenega poklica v državi članici EU. Pristojno ministrstvo v nobenem primeru ne sme zahtevati več kot štiri leta poklicnih izkušenj.

2. Priprava pisnega mnenja v postopku priznavanja kvalifikacij, za katere se zahtevajo višješolska diploma, spričevalo in drugo dokazilo o izobrazbi, pridobljenih po izobraževanju in usposabljanju, ki je trajalo manj kot tri leta (druga direktiva splošnega sistema)

10. člen

(1) V postopku priznavanja kvalifikacij po drugi direktivi splošnega sistema se obravnavajo naslednja dokazila:
a) višješolska diploma, ki dokazuje, da je imetnik uspešno zaključil:
– posrednješolsko izobraževanje, ki ni zajeto v 7. členu tega pravilnika, v trajanju najmanj enega leta ali z izrednim študijem v trajanju, ki ustreza temu rednemu študiju, za katerega je eden od pogojev za vpis uspešno končan srednješolski program, zahtevan za vpis v visokošolski program, kot tudi morebitno strokovno usposabljanje, ki se lahko zahteva po končanem posrednješolskem izobraževanju ali
– enega od izobraževalnih programov, navedenih v Prilogi 3 tega pravilnika;
b) spričevalo, ki dokazuje, da je imetnik uspešno zaključil:
– po končanem srednješolskem izobraževanju, program izobraževanja in usposabljanja v izobraževalni ustanovi, podjetju ali izmenično v izobraževalni ustanovi in podjetju, ki ga je zaključil s pripravništvom ali strokovno prakso, če je izobraževanje to zahtevalo;
– po končanem srednješolskem izobraževanju, pripravništvo ali strokovno prakso, ki je zahtevana poleg sekundarnega programa;
– po končanem srednješolskem programu tehnične ali poklicne smeri, program izobraževanja in usposabljanja, kot je predviden v prejšnji alinei, ali pripravništvo oziroma strokovno prakso, ki je zahtevana poleg srednješolskega programa tehnične ali poklicne smeri;
c) potrdilo o kompetentnosti, ki je izdano na podlagi ocene osebnih sposobnosti, usposobljenosti in znanj kandidata, ki je bistveno za opravljanje določenega poklica oziroma dejavnosti, ne da bi bilo za to zahtevano predhodno izobraževanje in usposabljanje, in ga je izdal pristojni organ države članice EU.

(2) Kot višješolska diploma ali spričevalo iz prejšnjega odstavka se priznajo tudi dokazila o kvalifikacijah, ki so bila pridobljena v EU in so v državi članici EU, iz katere prihaja kandidat, priznane kot enakovredna stopnji izobrazbe in usposobljenosti, opredeljene v prvi in drugi alinei prejšnjega odstavka in dajejo imetniku pravico do dostopa in opravljanja tega poklica oziroma dejavnosti v tej državi članici EU.

(3) Kandidat mora v postopku predložiti ustrezno potrdilo pristojnega organa države članice EU, iz katere prihaja, ki dokazuje, da izpolnjuje pogoje, navedene v prejšnjem odstavku.

2. a) Priprava pisnega mnenja v primeru, da se za opravljanje poklica oziroma dejavnosti zahteva visokošolska ali višješolska diploma

11. člen

(1) Pristojno ministrstvo izda kandidatu, ki želi opravljati enega od poklicev oziroma dejavnosti iz Evidence (seznam 1 in 2a) pozitivno pisno mnenje v naslednjih primerih:
a) če ima kandidat visokošolsko ali višješolsko diplomo iz 7. člena in črke a) 10. člena tega pravilnika, ki jo druga država članica EU predpisuje za dostop in opravljanje tega poklica oziroma dejavnosti na njenem ozemlju, in je bila ta diploma pridobljena v državi članici EU ali
b) če je kandidat s polnim delovnim časom dve leti v zadnjih desetih letih ali temu ustrezno obdobje z delovnim časom, krajšim od polnega, dejansko in zakonito opravljal zadeven poklic oziroma dejavnost v drugi državi članici EU, ki tega poklica ne regulira in ima dokazila, izdana s strani pristojnega organa v državi članici v skladu z njenimi predpisi, iz katerih je razvidno:
– da je kandidat uspešno zaključil posrednješolski študijski program v trajanju najmanj enega leta ali z izrednim študijem v trajanju, ki ustreza temu rednemu študiju, za katerega je eden od vpisnih pogojev končan sekundarni študijski program, zahtevan za vpis v visokošolski program, kot tudi strokovno izobraževanje in usposabljanje, ki je lahko dodaten pogoj za vpis v posrednješolski študij ali
– da je kandidat uspešno zaključil izobraževalni program, s katerim je pridobil predpisano stopnjo izobrazbe kot ga predvideva Priloga 4 tega pravilnika, ki mu omogoča opravljanje poklica oziroma dejavnosti.

(2) Izpolnjevanje pogoja dveletnega opravljanja dela iz črke b) prejšnjega odstavka ni potrebno, če ima kandidat dokazilo, da je v državi članici EU, ki tega poklica ne regulira, zaključil javno veljavno izobraževanje in usposabljanje, ki ustreza točki a) prvega odstavka 10. člena tega pravilnika in mu omogoča opravljanje poklica oziroma dejavnosti.

(3) Kot enakovredna dokazilom o kvalifikacijah iz črke b) prvega odstavka tega člena se štejejo tudi dokazila o kvalifikacijah, ki jih je na podlagi uspešno zaključenega izobraževanja in usposabljanja v EU izdal pristojni organ države članice EU, ki jih ta država priznava kot enakovredno tej stopnji izobrazbe in usposabljanja, pod pogojem, da je bilo to priznanje notificirano državam članicam EU in Komisiji EU.

(4) Kandidat mora v postopku predložiti ustrezno potrdilo pristojnega organa države članice EU, iz katere prihaja, ki dokazuje, da izpolnjuje pogoje, navedene v prejšnjem odstavku.

(5) Pristojno ministrstvo ni dolžno izdati pozitivnega mnenja za kandidata, ki nima ustrezne diplome v smislu 7. člena tega pravilnika, kolikor se za opravljanje določenega poklica oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji zahteva visokošolska diploma v smislu 7. člena tega pravilnika, za pridobitev katere je potreben uspešen zaključek posrednješolskega študijskega programa, ki traja več kot 4 leta.

12. člen

(1) Ne glede na določbe 11. člena tega pravilnika lahko ministrstvo v postopku priznavanja kvalifikacij na predlog pristojnega ministrstva od kandidata zahteva kot dopolnilni ukrep, da predloži dokazilo o poklicnih izkušnjah, če je trajanje izobraževanja in usposabljanja, ki ga navaja kandidat v svoji vlogi, krajše od zahtevanega v Republiki Sloveniji eno leto ali več.

(2) Pristojno ministrstvo ne more zahtevati več kot dvakrat daljšega trajanja poklicnih izkušenj, kolikor manj je trajalo izobraževanje in usposabljanje, če se primanjkljaj nanaša na posrednješolsko izobraževanje in/ali obdobje pripravništva, opravljenega pod nadzorom mentorja, ki se zaključi z izpitom.

(3) Pristojno ministrstvo ne more zahtevati daljšega trajanja poklicnih izkušenj, kolikor manj je trajalo izobraževanje in usposabljanje, če se primanjkljaj nanaša na opravljanje strokovne prakse, ki se opravlja pod nadzorom mentorja.

(4) Upoštevajo se poklicne izkušnje, ki predstavljajo dejansko in zakonito opravljanje določenega poklica v državi članici EU. Pristojno ministrstvo ne sme zahtevati več kot štiri leta poklicnih izkušenj.

2. b) Priprava pisnega mnenja v primeru, da se za opravljanje poklica oziroma dejavnosti zahteva višješolska diploma

13. člen

(1) Pristojno ministrstvo izda kandidatu, ki želi opravljati enega od poklicev oziroma dejavnosti iz Evidence (seznam 2 a) pozitivno pisno mnenje v naslednjih primerih:
a) če ima kandidat spričevalo, ki ga druga država članica predpisuje za dostop in opravljanje tega poklica oziroma dejavnosti na njenem ozemlju, in je bilo to spričevalo pridobljeno v državi članici EU, ali
b) če je kandidat s polnim delovnim časom dve leti v zadnjih desetih letih dejansko in zakonito opravljal zadeven poklic oziroma dejavnost v drugi državi članici EU, ki tega poklica oziroma dejavnosti ne regulira in ima dokazila v smislu črke b) 10. člena tega pravilnika.

(2) Izpolnjevanje pogoja dveletnega opravljanja dela iz črke b) prejšnjega odstavka ni potrebno, če ima kandidat dokazilo, da je zaključil javno veljavno izobraževanje in usposabljanje, ki ustreza črki b) prvega odstavka 10. člena tega pravilnika in mu v tej državi omogoča opravljanje tega poklica oziroma dejavnosti.

2. c) Priprava pisnega mnenja v primeru, da se za opravljanje poklica oziroma dejavnosti zahteva spričevalo

14. člen

(1) Pristojno ministrstvo izda kandidatu, ki želi opravljati enega od poklicev oziroma dejavnosti iz Evidence (seznam 2 b) pozitivno pisno mnenje:
a) če predloži kandidat v skladu s 7. in 10. členom tega pravilnika visokošolsko ali višješolsko diplomo ali spričevalo, ki ga druga država članica predpisuje za dostop in opravljanje tega poklica oziroma dejavnosti na njenem ozemlju, in je bilo pridobljeno v drugi državi članici EU, ali
b) če je kandidat s polnim delovnim časom ali z delovnim časom, krajšim od polnega, sorazmerno temu obdobju v zadnjih desetih letih dejansko in zakonito opravljal ta poklic oziroma dejavnost dve leti v drugi državi članici EU, ki tega poklica ne regulira, in ima dokazila o izobrazbi in usposabljanju v skladu s črko b) 10. člena tega pravilnika, ali
c) če je kandidat, ki nima niti diplome, niti spričevala niti drugih dokazil o formalni izobrazbi, s polnim delovnim časom ali z delovnim časom, krajšim od polnega, sorazmerno temu obdobju v zadnjih desetih letih tri leta dejansko in zakonito opravljal zadeven poklic oziroma dejavnost v drugi državi članici EU, ki tega poklica nima reguliranega.

(2) Izpolnjevanje pogoja dveletnega opravljanja dela iz črke b) prejšnjega odstavka ni potrebno, če ima kandidat dokazilo, da je zaključil javno veljavno izobraževanje in usposabljanje, ki mu omogoča opravljanje tega poklica oziroma dejavnosti v tej državi članici EU.

2 d) Priprava pisnega mnenja v primeru, da je za opravljanje poklica oziroma dejavnosti zahtevano potrdilo o kompetentnosti

15. člen

(1) Pristojno ministrstvo izda kandidatu, ki želi opravljati enega od poklicev oziroma dejavnosti iz Evidence (seznam 2 c) pozitivno pisno mnenje, če ima kandidat potrdilo o kompetentnosti, ki ga druga država članica EU predpisuje za dostop in opravljanje tega poklica oziroma dejavnosti na njenem ozemlju in je bilo pridobljeno v državi članici EU ali če ima kandidat dokazila o kvalifikacijah, pridobljenih v drugih državah članicah EU in ta dokazila tudi dajejo zagotovila, ki enakovredno zadostijo zahtevam v predpisih Republike Slovenije na področju varovanja življenja in zdravja ljudi, zaščite okolja in zaščite potrošnikov.

(2) Če kandidat nima potrdila o kompetentnosti ali kvalifikacij iz prejšnjega odstavka, veljajo predpisi Republike Slovenije.

16. člen

Če je v Republiki Sloveniji za opravljanje poklica oziroma dejavnosti zahtevano le potrdilo o splošni izobrazbi osnovne ali srednje šole, bo ministrstvo na podlagi potrdila o izobrazbi, ustrezne stopnje, pridobljene v drugi državi članici EU, ki ga je izdal pristojni organ te države, priznalo pravico do opravljanja tega poklica pod enakimi pogoji kot slovenskim državljanom potem, ko kandidat predloži nostrificirano potrdilo o splošni izobrazbi osnovne ali srednje šole.

IV. PREIZKUS POKLICNE USPOSOBLJENOSTI
IN PRILAGODITVENO OBDOBJE

17. člen

Ne glede na določbe 8., 11., 13. in 15. člena tega pravilnika ministrstvo v postopku priznavanja kvalifikacij na podlagi pisnega mnenja pristojnega ministrstva od kandidata zahteva, ali da opravi prilagoditveno obdobje v trajanju največ 3 let v primerih, navedenih v 8.,11. in 13. členu tega pravilnika, oziroma v trajanju največ 2 let v primeru iz 15. člena tega pravilnika, ali da opravi preizkus poklicne usposobljenosti.

18. člen

(1) Pristojno ministrstvo v pisnem mnenju predlaga, da kandidat opravi ali prilagoditveno obdobje ali preizkus poklicne usposobljenosti v naslednjih primerih:
a) če kvalifikacije, ki jih je pridobil kandidat, zajemajo teoretične in/ali praktične predmete oziroma vsebine, ki so bistveno drugačne od predmetov oziroma vsebin, predpisanih za opravljanje določenega poklica oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji in so bistvene za opravljanje tega poklica oziroma dejavnosti;
b) če poklic oziroma dejavnost v Republiki Sloveniji zajema eno ali več dejavnosti, ki niso zajete v poklicu oziroma dejavnosti države članice EU, iz katere prihaja kandidat, in to razliko označuje tudi posebna izobrazba, ki jo zahteva Republika Slovenija in zajema teoretične in/ali praktične predmete, ki so bistveno drugačni od predmetov v diplomi, spričevalu ali drugem dokazilu o formalnih kvalifikacijah, ki jih je predložil kandidat.

(2) Preden pristojno ministrstvo oceni, da mora kandidat opraviti prilagoditveno obdobje ali preizkus poklicne usposobljenosti, preveri, če kandidatove strokovne izkušnje v določenem poklicu vsaj deloma ali v celoti pokrivajo razliko, na katero se nanašata črki a) in b) prejšnjega odstavka.

19. člen

Kandidat nima možnosti izbire med prilagoditvenim obdobjem in preizkusom poklicne usposobljenosti:
a) pri poklicih oziroma dejavnostih, navedenih v Evidenci (seznam 3), ki zahtevajo natančno poznavanje pravnega reda Republike Slovenije in zajemajo dajanje nasvetov in/ali pomoči v zvezi s pravnim redom Republike Slovenije;
b) če se za opravljanje določenega poklica oziroma dejavnosti zahteva diploma v smislu 7. člena tega pravilnika, kandidat pa ima ali diplomo v smislu črke a) 10. člena tega pravilnika, ali enega ali več potrdil o izobrazbi v smislu črke b) prvega odstavka 11. člena tega pravilnika.

20. člen

(1) Pri opravljanju preizkusa poklicne usposobljenosti ali prilagoditvenega obdobja, katerega vsebina se določi v skladu s predpisi, pooblaščene organizacije upoštevajo dejstvo, da je kandidat kvalificiran strokovnjak, usposobljen za opravljanje določenega poklica oziroma dejavnosti v državi članici EU, iz katere prihaja.

(2) Namen preizkusa poklicne usposobljenosti je preverjanje izključno poklicnega znanja kandidata, ki ga opravijo pooblaščene organizacije, s ciljem oceniti usposobljenost kandidata za opravljanje določenega poklica oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji.

21. člen

(1) Kandidat pred opravljanjem plača stroške usposabljanja v prilagoditvenem obdobju ter stroške za preizkus poklicne usposobljenosti v primerih, ko na posameznem področju predpisi ali splošni akti, izdani na njihovi podlagi, za smiselno enake namene v zvezi z opravljanjem reguliranega poklica oziroma poklicne dejavnosti za državljane Republike Slovenije določajo plačilo stroškov ter njihovo višino oziroma merila za njihov izračun.

(2) Pristojno ministrstvo v pisnem mnenju iz 12. člena zakona, v katerem predlaga enega od dopolnilnih ukrepov iz prejšnjega odstavka, pri vsakem od njih povzame tudi ureditev stroškov za enakovredne ukrepe v zvezi z zadevnim reguliranim poklicem oziroma poklicno dejavnostjo za državljane Republike Slovenije ter v primeru zanje določene obveznosti plačila teh stroškov navede njihovo višino v skladu s pravno podlago za njihovo določitev oziroma odmero.

(3) Ministrstvo v delni odločbi iz 14. člena zakona, ki jo izda na podlagi mnenja iz prejšnjega odstavka, pri vsakem dopolnilnem ukrepu opredeli tudi predvidene stroške za njegovo izvedbo ter navede, da bo izdalo o stroških poseben sklep, ko bo kandidat v določenem roku izbral enega od predlaganih dopolnilnih ukrepov.

(4) Ko se kandidat odloči med prilagoditvenim obdobjem in preizkusom poklicne usposobljenosti, o svoji izbiri pisno obvesti ministrstvo, ki na podlagi njegove odločitve izda sklep iz prejšnjega odstavka, v katerem navede višino stroškov in pri kateri pooblaščeni organizaciji ter v kakšnem roku mora kandidat stroške poravnati.

(5) Pisni odpravek sklepa iz prejšnjega odstavka se pošlje tudi pooblaščeni organizaciji iz prejšnjega odstavka.

V. IZPOLNJEVANJE DRUGIH, S PODROČNIMI ZAKONI DOLOČENIH POGOJEV

22. člen

(1) Pristojni organ v Republiki Sloveniji, ki kot pogoj za dostop in opravljanje poklica oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji zahteva predložitev dokazil o častni, moralni in poklicni neoporečnosti, ali ki suspendira oziroma prepove opravljanje takega poklica v primeru disciplinskih ali kazenskih ukrepov, sprejme kot zadosten dokaz, če kandidat predloži dokumente, ki jih v ta namen izda pristojni organ države članice izvora, iz katerih je razvidno, da je tem zahtevam zadoščeno.

(2) Če pristojni organ države članice izvora ne izda dokumentov, predvidenih v prvem odstavku, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo ali svečano izjavo, oziroma če taka zaprisega v državah članicah ne obstaja z izjavo, ki jo kandidat poda pred pristojnim upravnim organom, notarjem ali pred pristojnim strokovnim organom države članice EU, iz katere prihaja, in ki je pristojen izdajati potrdila o takšni zaprisegi ali svečani izjavi.

(3) Kadar se zahteva dokazilo o finančnem stanju za začetek ali opravljanje poklica oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji se kot enakovredna potrdilom izdanim na ozemlju Republike Slovenije upošteva tudi potrdila, ki jih izdajo banke v državi članici izvora ali v državi članici, iz katere prihaja državljan države članice EU.

(4) Kadar pristojni organ v Republiki Sloveniji za dostop ali opravljanje poklica oziroma dejavnosti od slovenskih državljanov zahteva potrdila o zavarovanju za primer finančnih tveganj, ki izhajajo iz njihove poklicne odgovornosti, se kot enakovredna potrdilom, izdanim na ozemlju Republike Slovenije, upoštevajo potrdila, ki jih izdajo zavarovalnice drugih držav članic. Iz teh potrdil mora biti razvidno, da je ureditev pogojev in obsega kritja pri zavarovatelju smiselno enaka ureditvi, ki velja v Republiki Sloveniji.

(5) V primeru, da pristojni organ v Republiki Sloveniji zahteva od državljanov Republike Slovenije za dostop in opravljanje poklica oziroma dejavnosti potrdilo o telesnem ali duševnem zdravju, sprejme kot zadostno dokazilo dokument, ki ga v tak namen zahteva država članica, iz katere kandidat prihaja.

(6) Če država članica EU, iz katere kandidat prihaja, dokumenta iz prejšnjega odstavka za opravljanje zadevnega poklica ne zahteva, sprejme pristojni organ v Republiki Sloveniji od državljanov te države potrdilo pristojnega organa te države, ki ustreza potrdilu o telesnem ali duševnem zdravju iz prejšnjega odstavka.

(7) Če zahteva pristojni organ v Republiki Sloveniji od slovenskih državljanov za dostop in opravljanje poklica oziroma dejavnosti zaprisego ali svečano izjavo in besedilo te zaprisege ali izjave ni primerno uporabiti za državljane drugih držav članic EU, mora poskrbeti za to, da je kandidatom na voljo primerno in ustrezno besedilo.

(8) Pristojni organi v Republiki Sloveniji lahko zahtevajo, da dokumenti ali potrdila, predvidena v prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena niso starejša od treh mesecev.

VI. KONČNA DOLOČBA

23. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.Št. 017-01-008/04-002

Ljubljana, dne 16. aprila 2004.

EVA 2004-2611-001

 

 

dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

(Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 89/48/EGS o splošnem sistemu priznavanja visokošolskih diplom, ki se podeljujejo ob zaključku najmanj triletnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja in Direktivo Sveta 92/51/EGS o drugem splošnem sistemu priznavanja strokovnega izobraževanja in usposabljanja, ki dopolnjuje Direktivo Sveta 89/49/EGS.

PRILOGA 1 Seznam združenj ali organizacij v državah članicah EU, na katere se nanaša 3.člen tega pravilnika: IRSKA: 1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland (For the pruposes of theactivity of auditing only.)2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (For the pruposes ofthe activity of auditing only.3. The Association of Certified Accountants (For the pruposes of the activity ofauditing only.)4. Institution of Engineers of Ireland5. Irish Planning Institute Irski državljani so tudi člani bnaslednjih združenj in organicij VelikeBritanije:   - Institute of Chartered Accountants in England and Wales  - Institute of Chartered Accountants of Scotland  - Institute of Actuaries  - Faculty of Actuaries  - The Chartered Institute of Management Accountants  - Institute of Chartered Secretaries and Administrators  - Royal Town Planning Institute  - Royal Institution of Chartered Surveyors  - Chartered Institute of Building. VELIKA BRITANIJA: 1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales2. Institute of Chartered Accountants of Scotland3. Institute of Chartered Accountants in Ireland4. Chartered Association of Certified Accountants5. Chartered Institute of Loss Adjusters6. Chartered Institute of Management Accountants7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators8. Chartered Insurance Institute9. Institute of Actuaries10. Faculty of Actuaries11. Chartered Institute of Bankers12. Institute of Bankers in Scotland13. Royal Institution of Chartered Surveyors14. Royal Town Planning Institute15. Chartered Society of Physiotherapy16. Royal Society of Chemistry17. British Psychological Society18. Library Association19. Institute of Chartered Foresters20. Chartered Institute of Building21. Engineering Council22. Institute of Energy23. Institution of Structural Engineers24. Institution of Civil Engineers25. Institution of Mining Engineers26. Institution of Mining and Metallurgy27. Institution of Electrical Engineers28. Institution of Gas Engineers29. Institution of Mechanical Engineers30. Institution of Chemical Engineers31. Institution of Production Engineers32. Institution of Marine Engineers33. Royal Institution of Naval Architects34. Royal Aeronautical Society35. Institute of Metals36. Chartered Institution of Building Services Engineers37. Institute of Measurement and Control38. British Computer Society