Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
sobota, 19.1.2008

Uredba o samozaposlenih v kulturi (Uradni list RS št. 9/2004)


UREDBA
o samozaposlenih v kulturi

1. člen

Ta uredba določa:
– pogoje, pod katerimi se lahko posameznik vpiše v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu, pristojnem za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati samozaposleni v kulturi za priznanje pravice do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za obvezno zdravstveno zavarovanje, obračunanih od najnižje pokojninske osnove (v nadaljnjem besedilu: pravica do prispevkov za socialno zavarovanje),
– postopek vpisa v razvid samozaposlenih v kulturi (v nadaljnjem besedilu: razvid),
– postopek za priznanje pravice do plačila prispevkov iz druge alinee tega člena,
– postopek ugotavljanja preseganja dohodkovnega cenzusa,
– vodenja razvida.

2. člen

(1) V razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu se lahko vpiše kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– da opravlja samostojno specializiran poklic na področjih iz 4. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02; v nadaljnjem besedilu: ZUJIK) in ni uživalec pokojnine, in
– da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazuje, da je usposobljen za opravljanje te dejavnosti.

(2) Šteje se, da posameznik opravlja samostojno specializiran poklic, če ne zaposluje drugih delavcev.

(3) Kadar so določeni za opravljanje posamezne kulturne dejavnosti posebni pogoji, lahko prične posameznik z delom, ko je izdana pravnomočna odločba o njihovem izpolnjevanju.

(4) Kadar opravlja posameznik tudi dejavnosti, ki ne sodijo v kulturno dejavnost iz prve alinee prvega odstavka tega člena, jih ne sme opravljati kot samozaposlen v kulturi, ampak po splošnih predpisih. Ta omejitev ne velja, kadar gre za opravljanje del s področja vzgojno-izobraževalne in raziskovalne dejavnosti.

(5) Specializirani poklici iz prve alinee prvega odstavka tega člena so navedeni v prilogi I, ki je sestavni del te uredbe.

(6) Seznam poklicev iz prejšnjega odstavka se ažurira najmanj vsake tri leta.

3. člen

Posameznikova usposobljenost za opravljanje dejavnosti na področju kulture se presoja na podlagi predloženega življenjepisa, bibliografije in seznama del, iz katerih sta razvidna tudi obseg in kakovost njegovega dela v zadnjem triletnem obdobju. Vlogi mora priložiti tudi kritike oziroma objave v strokovni literaturi.

4. člen

Vpis v razvid se opravi na podlagi vloge predlagatelja, ki ji je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 2. člena te uredbe.

5. člen

Za uveljavljanje pravic se glede vseh postopkovnih vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.

6. člen

(1) O zahtevi za vpis v razvid odloči minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister) z odločbo, ki je dokončna.

(2) Minister sprejme odločitev po posvetovanju s strokovno komisijo iz 20. člena ZUJIK-a in Kulturniško zbornico Slovenije. Če Kulturniška zbornica Slovenije ne predloži mnenja najkasneje v 15 dneh od dneva, ko ji je zahteva priporočeno poslana, minister odloči o vpisu.

7. člen

Na podlagi odločbe iz prvega odstavka prejšnjega člena se predlagatelj vpiše v razvid.

8. člen

(1) Samozaposleni se izbriše iz razvida na lastno zahtevo ali po uradni dolžnosti, če ministrstvo ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev.

(2) Izbris po uradni dolžnosti se opravi tudi v primeru upokojitve, sklenitve obveznega socialnega zavarovanja na drugi pravni podlagi ali smrti upravičenca.

(3) Z dnem izbrisa iz razvida preneha tudi pravica do prispevkov za socialno zavarovanje.

9. člen

(1) Kdor je vpisan v razvid, lahko zaprosi za pridobitev pravice do prispevkov za socialno zavarovanje, če izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev:
– da njegovo delo pomeni izjemen kulturni prispevek, ali
– da opravlja poklic, ki ga je potrebno zaradi kadrovskih potreb v kulturi posebej podpirati (v nadaljnjem besedilu: deficitarni poklic).

(2) Poleg izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka lahko pridobi samozaposleni pravico pod dodatnim pogojem, da mu njegov dohodkovni položaj ne zagotavlja normalnih pogojev za delo.

(3) Pravico iz prvega odstavka tega člena se podeljuje za tri leta z možnostjo ponovnih podeljevanj.

(4) Izpolnjevanje pogoja iz drugega odstavka tega člena se preverja vsako leto.

(5) Za deficitarne poklice iz prve alinee prvega odstavka tega člena, katerih opravljanje se presoja na podlagi bibliografije in seznama del v zadnjem triletnem obdobju, štejejo:
– izumirajoči poklici – poklici, za katere je v Sloveniji moč najti samo še posamezne predstavnike,
– novi poklici, ki se morajo šele uveljaviti,
– visoko specializirani poklici, za katere so izkazane kadrovske potrebe, iskalcev zaposlitve pa ni.

(6) Deficitarni poklici iz prejšnjega odstavka so navedeni v prilogi II, ki je sestavni del te uredbe.

(7) Seznam deficitarnih poklicev se ažurira najmanj vsake tri leta.

10. člen

(1) Za izjemen kulturni prispevek iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena se šteje predlagateljevo delo, ki je po obsegu in kakovosti v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhunsko (državna nagrada na področju kulture oziroma nagrada, ki jo podeljujejo primerljiva stanovska društva, primerljiva mednarodna nagrada ali priznanje, dokumentirane kritike oziroma objave v strokovni literaturi, odmevnost v domači in mednarodni javnosti...).

(2) Kdor prvič po končanem študiju zaprosi za vpis v razvid, pridobi pravico do prispevkov za socialno zavarovanje ne glede na pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena te uredbe, če je prejemnik univerzitetne študentske nagrade in od zaključka študija oziroma strokovnega izpita, če je le-ta predpisan s posebno zakonodajo, nista minili več kot dve leti.

11. člen

(1) Dohodkovni položaj samozaposlenemu ne zagotavlja normalnih pogojev za delo, če njegovi letni bruto dohodki oziroma prejemki v preteklem letu, ki so zakonsko določeni kot vir dohodnine, zmanjšani za plačane obvezne prispevke za socialno varnost, če so vključeni v bruto dohodek oziroma prejemek (razen prispevkov, ki se plačujejo iz državnega proračuna), ne presegajo dohodkovnega cenzusa po tej uredbi.

(2) Dohodkovni cenzus predstavlja znesek, ki ne presega vsote dvanajstih bruto plač, ki jih je ministrstvo zagotavljalo v letu pred uveljavitvijo uredbe zaposlenim v kulturnih ustanovah, v obsegu izhodiščne plače, določene s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, pomnožene s količnikom 7,2.

(3) Dohodkovni cenzus se letno usklajuje z rastjo izhodiščne plače v javnem sektorju. Višino dohodkovnega cenzusa za posamezno leto objavi ministrstvo najkasneje do konca februarja.

12. člen

(1) Preseganje dohodkovnega cenzusa se ugotavlja na podlagi odločbe o odmeri dohodnine za preteklo leto, ki jo mora upravičenec do pravice prispevkov za socialno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) predložiti ministrstvu najkasneje v 15 dneh po njenem prejemu.

(2) Upravičenec mora najkasneje do konca meseca marca podati izjavo o višini njegovih dohodkov iz prvega odstavka prejšnjega člena.

(3) Če ministrstvo ugotovi preseganje cenzusa, ustavi plačevanje prispevkov za dvanajst mesecev, to je do roka za oddajo izjave o višini cenzusa.

(4) Ministrstvo ponovno prične s plačevanjem akontacij s prvim dnem naslednjega meseca po izteku roka iz drugega odstavka tega člena, ko upravičenec poda izjavo o višini njegovih dohodkov in le-ti ne presegajo dohodkovnega cenzusa.

13. člen

(1) Na podlagi upravičenčeve izjave iz drugega odstavka prejšnjega člena te uredbe, da njegovi dohodki ne presegajo dohodninskega cenzusa, se prispevki plačujejo kot akontacija.

(2) Predlagateljem, ki prvič ali ponovno zaprosijo za pridobitev pravice do prispevkov za socialno zavarovanje v obdobju, ko še niso prejeli odločbe o odmeri dohodnine za preteklo leto, se pri ugotavljanju preseganja dohodkovnega cenzusa do izdaje odločbe o odmeri dohodnine upošteva izjava, da njegovi dohodki iz prvega odstavka 11. člena te uredbe ne presegajo dohodkovnega cenzusa.

14. člen

Vlogi za priznanje pravice do prispevkov za socialno zavarovanje mora samozaposleni priložiti:
– dokumentacijo, iz katere je razvidno, da pomeni njegovo delo izjemen kulturni prispevek, ali dokazila, iz katerih je razvidno, da opravlja deficitarni poklic, in
– odločbo o odmeri dohodnine oziroma izjavo iz drugega odstavka 12. člena te uredbe.

15. člen

(1) Če posameznik istočasno odda vlogo za vpis v razvid in vlogo za priznanje pravice do prispevkov za socialno zavarovanje, se najprej odloči o vpisu v razvid.

(2) Po dokončnosti odločbe o vpisu v razvid se odloči o vlogi za priznanje pravice do prispevkov za socialno zavarovanje. O vlogi za priznanje pravice se odloči na način iz 6. člena te uredbe.

16. člen

Samozaposleni oziroma upravičenec je dolžan sporočiti vsako spremembo podatkov, ki vpliva na pridobitev oziroma uživanje pravice iz te uredbe v roku 15 dni po njenem nastanku.

17. člen

(1) Upravičenec do prispevkov za socialno zavarovanje lahko iz utemeljenih razlogov (študij, zaposlitev za določen čas, začasen odhod v tujino, daljša bolezen, starševski dopust po predpisih, ki urejajo starševsko varstvo) zaprosi za mirovanje pravice do prispevkov za socialno zavarovanje, vendar ne dalj kot za eno leto. Vloga za mirovanje te pravice mora biti vložena vsaj mesec dni pred želenim datumom mirovanja pravice.

(2) Pravica do prispevkov za socialno zavarovanje se lahko na predlog upravičenca podaljša za čas trajanja mirovanja zaradi starševskega dopusta ali bolniškega staleža nad 30 delovnih dni. V tem primeru upravičenec predloži potrdilo o priznanju posamezne vrste starševskega dopusta pristojnega centra za socialno delo oziroma mnenje zdravniške komisije o zadržanosti z dela.

(3) Ministrstvo začne s ponovnim plačevanjem prispevkov za socialno zavarovanje s prvim dnem naslednjega meseca po prejemu obvestila upravičenca o prenehanju razloga za mirovanje.

18. člen

Če upravičenec ministrstvu ne predloži odločbe o odmeri dohodnine v roku iz prvega odstavka 12. člena te uredbe oziroma ministrstva do konca oktobra tekočega leta ne obvesti o razlogu za nepredložitev oziroma je na podlagi odločbe o odmeri dohodnine ugotovljeno preseganje dohodkovnega cenzusa, ministrstvo ustavi izplačevanje akontacij prispevkov in zahteva vračilo plačanih akontacij. Če upravičenec sredstev ne vrne v roku, se vračilo izterja po sodni poti.

19. člen

Ministrstvo ponovno prične z izplačevanjem akontacij prispevkov, katerih izplačevanje je prenehalo na podlagi prejšnjega člena, v naslednjem koledarskem letu v okviru odobrenega triletnega obdobja na podlagi upravičenčeve vloge, izjave iz drugega odstavka 12. člena te uredbe in dokazila, da je vrnil državi že plačane akontacije po prejšnjem členu.

20. člen

Ministrstvo pošlje odločbe, ki jih izda po tej uredbi, v osmih dneh pristojni izpostavi Davčne uprave Republike Slovenije, območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).

21. člen

(1) Razvid samozaposlenih je javna knjiga, ki jo vodi ministrstvo.

(2) V razvid se vpisujejo naslednji podatki:
– zaporedna številka in datum vpisa,
– datum in številka odločbe o vpisu,
– ime in priimek samozaposlenega v kulturi,
– datum in kraj rojstva,
– državljanstvo,
– naslov in občino stalnega in začasnega bivališča,
– kulturna dejavnost, ki jo opravlja in poklic,
– datum in številko odločbe, s katero mu je bila priznana pravica do prispevkov za socialno zavarovanje,
– datum in številka odločbe o prenehanju pravice iz prejšnje alinee,
– datum in številka odločbe o izbrisu iz razvida.

(3) Če kdo opravlja več kulturnih dejavnosti oziroma več poklicev, se v razvid iz prejšnjega odstavka vpiše le osnovna kulturna dejavnost oziroma osnovni poklic.

22. člen

Inšpekcijski nadzor nad izvajanem te uredbe opravlja inšpektorat ministrstva.

23. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe se prenehajo uporabljati določbe uredbe o pogojih za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in o vodenju tega razvida (Uradni list RS, št. 23/95) in uredbe o pridobitvi pravice do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za obvezno zdravstveno zavarovanje iz državnega proračuna (Uradni list RS, št. 23/95).

24. člen

Samozaposleni, ki so pridobili pravico do prispevkov iz socialnega zavarovanja po uredbi o pridobitvi pravice do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za obvezno zdravstveno zavarovanje iz državnega proračuna (Uradni list RS, št. 23/95), obdržijo to pravico do izteka obdobja, za katero jim je bila pravica priznana z odločbo, pod pogoji iz te uredbe.

25. člen

Podatki iz razvida samozaposlenih se uskladijo s to uredbo v 3 mesecih od njene uveljavitve.

26. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 100-15/2003-1

Ljubljana, dne 22. januarja 2004.

EVA 2003-3511-0078

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik


Priloga I: Specializirani poklici na področju kulture
Zp. št.

     POKLIC1.

animator kulture

2.

animator lutk

3.

antikvar

4.

aranžer glasbe

5.

arhitekt

6.

arhivar

7.

artist

8.

avtor radijskih oddaj

9.

avtor risank/stripov

10.

avtor televizijskih oddaj

11.

avtor večpredstavnostnih (multimedijskih) programov in vsebin

12.

bibliotekar

13.

direktor filma

14.

direktor fotografije

15.

dirigent

16.

dramatik

17.

dramaturg

18.

esejist /kritik/ publicist

19.

fotograf

20.

galerist

21.

grafik

22.

igralec

23.

ilustrator

24.

iluzionist

25.

instrumentalist

26.

izdelovalec glasbil

27.

karikaturist

28.

kaskader

29.

kipar

30.

knjigarnar

31.

konservator

32.

koreograf

33.

korepetitor

34.

kostumograf

35.

kustos

36.

lektor

37.

masker

38.

mentor/svetovalec za kulturno-umetniške programe

39.

mešalec, slike / zvoka

40.

mimik/pantomimik

41.

modelar/maketar

42.

moderator/voditelj

43.

montažer

44.

napovedovalec, radijski, televizijski

45.

oblikovalec

46.

opremljevalec, glasbeni

47.

osvetljevalec

48.

pedagog v kulturi

49.

pesnik

50.

pevec

51.

pisatelj

52.

pisec glasbenih besedil

53.

plesalec

54.

pravljičar/pripovedovalec

55.

prevajalec na področju leposlovja in humanistike

56.

producent/izvršni producent/producent uredništva

57.

recenzent

58.

redaktor, filmski, za elektronske medije, računalniški

59.

restavrator

60.

režiser

61.

risar

62.

scenarist

63.

scenograf

64.

skladatelj

65.

slikar

66.

snemalec filmski, za elektronske medije, videa

67.

stavec, elektronski, foto, ročni

68.

tapiserist

69.

uglaševalec glasbil

70.

urednik

71.

ustvarjalec glasbe s pomočjo nosilcev zvoka

72.

videotekar

73.

zborovodjaPriloga II: Specializirani poklici na področju kulture, deficitarni poklici
Zp. št.

     DEFICITARNI POKLIC
1.

animator lutk z igralskimi izkušnjami

2.

avtor večpredstavnostnih (multimedijskih) programov in vsebin

3.

dramatik

4.

kaskader

5.

konservator za: arhitekturo, gradbene konstrukcije

6.

kritik na področju umetnosti

7.

mimik / pantomimik

8.

oblikovalec zvoka / svetlobe / večpredstavnosti (multimedije) na področjih umetnosti in AV – kulture

9.

prevajalec klasičnih besedil s področja leposlovja in humanistike

10.

restavrator za: kamnito plastiko, fresko slikarstvo (zahtevnejša dela); vitraž

11.

uglaševalec glasbil – instrumentov s tipkami