Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
ponedeljek, 21.4.2008

Pravilnik o postopku prijave in objave prostega delovnega mesta ter načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 50/1999)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa postopek prijave in način objave prostega delovnega mesta, obveščanje o potrebi po sklenitvi pogodbe o delu in o potrebi po opravljanju kratkotrajnih del in obveščanje o sklenjeni pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, obveščanje o prenehanju potreb po delu zaradi nujnih operativnih razlogov ter letne napovedi in posredovanje drugih podatkov s področja zaposlovanja.

2. člen

(prosto delovno mesto)

Prosto delovno mesto določi organizacija oziroma delodajalec (v nadaljevanju: delodajalec) v skladu s sistemizacijo delovnih mest in svojo kadrovsko politiko.

3. člen

(prijava prostega delovnega mesta)

Delodajalci prijavijo prosto delovno mesto na pristojni urad za delo glede na sedež delodajalca v osmih dneh po sprejemu odločitve o potrebi po sklenitvi delovnega razmerja.
Urad za delo nemudoma posreduje prijavo prostega delovnega mesta območni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod).

4. člen

(izjeme)

Prijava prostega delovnega mesta ni potrebna, kadar je tako določeno s posebnimi predpisi ali ko delodajalec:
– želi zaposliti vajenca – učenca v učnem razmerju,
– namerava kandidata zaposliti preko programa javnih del.
Prijava prostega delovnega mesta tudi ni potrebna, ko gre za spremembo delovnega razmerja med zavarovanjem:
– v primeru podaljševanja delovnega razmerja za določen čas ali v primeru spreminjanja delovnega razmerja v nedoločen čas ter spreminjanje pripravništva v delovno razmerje za določen ali nedoločen čas,
– v primeru prerazporeditve delavca zaradi reorganizacije delodajalca.

5. člen

(vsebina prijave)

Prijava prostega delovnega mesta mora vsebovati:
– podatke o delodajalcu (naslov, matična številka, šifra dejavnosti, ime in priimek ter telefonska številka kontaktne osebe),
– opis del in nalog prostega delovnega mesta ter tarifni razred skladno s kolektivno pogodbo,
– vrsto zahtevane poklicne oziroma strokovne izobrazbe,
– čas zaposlitve (na primer delovno razmerje za določen ali nedoločen čas),
– potrebne delovne izkušnje,
– navedbo ali ima delodajalec za prosto delovno mesto že kandidata oziroma ali želi, da mu zavod posreduje kandidate za prosto delovno mesto,
– rok za prijavo kandidatov.
Delodajalec lahko na prijavi prostega delovnega mesta opredeli tudi druge pogoje za sklenitev delovnega razmerja (na primer vozniški izpit, določene telesne in druge sposobnosti, znanje jezikov, računalniška znanja) in posreduje dodatne informacije o prostem delovnem mestu (na primer predvidena plača, delovni čas).
Delodajalci sporočajo prijavo prostega delovnega mesta na obrazcu, ki ga določi zavod.

6. člen

(način sporočanja prijave)

Prijavo prostega delovnega mesta lahko delodajalci pošljejo po pošti, opravijo neposredno na zavodu ali po elektronskem mediju.

II. OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA IN POSREDOVANJE ZAPOSLITVE

7. člen

(način in vsebina objave prostega delovnega mesta)

Zavod prosta delovna mesta objavi javno v svojih prostorih, in sicer tako, da brezposelne osebe ali iskalci zaposlitve na najustreznejši in najlažji način pridobijo podatke o prostem delovnem mestu.
Objava prostega delovnega mesta vsebuje zlasti:
– naziv delodajalca,
– delovno mesto,
– čas, za katerega se sklepa delovno razmerje,
– pogoje za sklenitev delovnega razmerja,
– rok za prijavo kandidata.
Javna objava prostega delovnega mesta ni potrebna v primerih, ki so določeni s predpisi o delovnih razmerjih.

8. člen

(aktivnosti zavoda)

Zavod mora istočasno z objavo prostega delovnega mesta ugotoviti ali so v njegovih evidencah vpisane brezposelne osebe, za katere je prosto delovno mesto ustrezna ali primerna zaposlitev.
Če ima zavod v evidencah vpisane brezposelne osebe iz prejšnjega odstavka, jim mora ponuditi prosto delovno mesto in o tem obvestiti delodajalca, ki je objavil prosto delovno mesto.

9. člen

(obveščanje o prostem delovnem mestu)

Urad za delo, ki sprejme prijavo prostega delovnega mesta, mora v roku osmih dni od ugotovitve, da sam nima brezposelnih oseb, za katere bi bilo prosto delovno mesto ustrezna ali primerna zaposlitev, o tem obvestiti druge urade za delo oziroma območne službe zavoda, z namenom, da ponudijo prosto delovno mesto brezposelni osebi, ki je pri njih vpisana v evidenco brezposelnih oseb in za katero je to delovno mesto ustrezna ali primerna zaposlitev.

10. člen

(ponovitev prijave)

Kadar delodajalec na podlagi prijave prostega delovnega mesta ne dobi ustreznega delavca, lahko ponovi prijavo na obrazcu, ki ga določi zavod. Pri tem lahko spremeni pogoje za sklenitev delovnega razmerja.
Če delodajalec med postopkom ali po objavi prostega delovnega mesta ugotovi, da delavca ne potrebuje več, mora to sporočiti na obrazcu iz prejšnjega odstavka.
Zavod vsako prijavo prostega delovnega mesta, ki v treh mesecih po končani zadnji objavi ni bila zasedena, ponovljena ali odjavljena, izloči iz seznama potreb po delavcih.

11. člen

(obvestilo delodajalcu)

Zavod je po izvedenem postopku iz 8. in 9. člena tega pravilnika dolžan najkasneje v tridesetih dneh obvestiti delodajalca, če v njegovih evidencah ni brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve, ki bi izpolnjevali pogoje za sklenitev delovnega razmerja za prosto delovno mesto.
Zavod mora delodajalca v primerih iz prejšnjega odstavka informirati o možnostih zaposlitve na prostem delovnem mestu z ukrepi aktivne politike zaposlovanja.

12. člen

(obvestilo o sklenitvi delovnega razmerja)

Podatke o sklenitvi delovnega razmerja sporoča zavodu najmanj enkrat mesečno Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

13. člen

(postopki v zvezi s posredovanjem zaposlitve)

Postopke v zvezi s posredovanjem zaposlitve in posredovanjem dela za prosta delovna mesta natančneje določa organizacijski predpis zavoda.

III. SPOROČANJE PODATKOV O POGODBAH O DELU

14. člen

(obvestilo o potrebi po sklenitvi pogodbe o delu)

Delodajalci obvestijo pristojno območno službo zavoda o potrebi po sklenitvi pogodbe o delu in o potrebi po opravljanju kratkotrajnih del.
Delodajalci v obvestilu navedejo vrsto dela, za katero se sklepa pogodba, čas trajanja dela, število oseb, s katerimi se bo sklenila pogodba, pogoje za opravljanje dela ter višino plačila.

15. člen

(obvestilo o sklenitvi pogodbe)

Delodajalci pošljejo pristojni območni službi obvestilo o sklenjeni pogodbi o delu ali avtorski pogodbi, v katerem navedejo firmo delodajalca ter EMŠO in davčno številko osebe, ki je sklenila pogodbo o delu ali avtorsko pogodbo ter podatke o mesečnih izplačilih na tej podlagi.

16. člen

(obrazec obvestila)

Delodajalci obveščajo zavod o primerih iz 14. in 15. člena tega pravilnika na obrazcu, ki ga določi zavod.
Delodajalci pošljejo obrazec iz prejšnjega odstavka po pošti ali po elektronskem mediju.

IV. OBVEŠČANJE O UGOTOVITVI PRENEHANJA POTREB PO DELU ZARADI NUJNIH OPERATIVNIH RAZLOGOV

17. člen

(način obveščanja)

Delodajalci so dolžni v skladu s predpisi o delovnih razmerjih nemudoma pisno obvestiti pristojno območno službo zavoda o:
– začetku postopka ugotavljanja prenehanja potreb po delu večjega števila delavcev zaradi nujnih operativnih razlogov,
– razlogih za prenehanje potreb po delu,
– številu in kategorijah teh delavcev ter
– času, v katerem bo prenehala potreba po delu delavcev.

V. LETNE NAPOVEDI IN POSREDOVANJE DRUGIH PODATKOV S PODROČJA ZAPOSLOVANJA

18. člen

(namen zbiranja)

Zavod zbira letne napovedi s področja zaposlovanja zaradi načrtovanja svoje dejavnosti.

19. člen

(način zbiranja)

Napovedi za tekoče leto zbira zavod enkrat letno s pomočjo pisnega vprašalnika.
Delodajalci sočasno z letno napovedjo zaposlovanja posredujejo zavodu podatke za skupni razpis kadrovskih štipendij za naslednje šolsko leto.
Vprašalnik pošlje zavod delodajalcem do 20. decembra predhodnega leta in so ga delodajalci dolžni poslati zavodu do 15. januarja tekočega leta po pošti.

20. člen

(vsebina letne napovedi)

Vsebina letne napovedi obsega zlasti podatke o:
– firmi delodajalca,
– številu zaposlenih v preteklem letu in napoved števila zaposlenih v tekočem letu,
– predvideni letni potrebi po kadrih,
– številu zaposlenih invalidov v preteklem in tekočem letu,
– številu in strukturi presežnih delavcev v preteklem in tekočem letu ter način njihovega razreševanja,
– opravljenem delu preko polnega delovnega časa v preteklem letu,
– opravljenem občasnem in začasnem delu (delo po pogodbi) v preteklem letu,
– številu štipendij in izobraževalnih organizacijah, za katere se razpisujejo kadrovske štipendije.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen

Zavod zagotovi pogoje za posredovanje obrazca iz 5., 10. in 16. člena po elektronskem mediju in izda organizacijski predpis iz 13. člena tega pravilnika do 31. 12. 1999.

22. člen

Zavod izda obrazec iz 5., 10. in 16. člena ter vprašalnik iz 19. člena tega pravilnika v tridesetih dneh po uveljavitvi tega pravilnika.

23. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 663-02-001/99-005

Ljubljana, dne 18. junija 1999.

Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.