Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
torek, 2.6.2009

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-A) (Uradni list RS št. 40/2009)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-A)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. maja 2009.

Št. 003-02-5/2009-21

Ljubljana, dne 28. maja 2009

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŠTIPENDIRANJU (ZŠtip-A)

1. člen

V Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 in 63/07 – popr.) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:

»11. člen

(izobraževanje v tujini)

(1) Državno štipendijo ali Zoisovo štipendijo za izobraževanje v tujini lahko dobi državljan Republike Slovenije, če se v tujini izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana v skladu s predpisi države izobraževanja za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za pridobitev stopnje izobrazbe.
(2) Dokazilo o akreditiranosti izobraževalne ustanove in javne veljavnosti izobraževalnega programa si pridobi upravičenec do štipendije s strani institucije, ki izdaja taka dokazila v državi izobraževanja.«.

2. člen

13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»13. člen

(pogoji za pridobitev državne štipendije)

(1) Državne štipendije se dodelijo kandidatom, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz tega zakona in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne presega 65% minimalne plače na družinskega člana v istem obdobju za tiste kandidate, ki se šolajo ali študirajo v kraju svojega stalnega bivališča, in od 66 do 68% minimalne plače na družinskega člana za tiste kandidate, ki se šolajo ali študirajo izven kraja svojega stalnega bivališča.
(2) V primeru kandidatov iz enostarševskih družin, kandidatov s posebnimi potrebami oziroma kandidatov, katerih sorojenci so osebe s posebnimi potrebami, se državne štipendije dodelijo kandidatom, če izpolnjujejo splošne pogoje iz tega zakona in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne presega 70% minimalne plače na družinskega člana v istem obdobju.
(3) Enostarševska družina je življenjska skupnost enega od staršev in otrok, oziroma življenjska skupnost otrok in osebe, kateri so bili otroci zaupani v varstvo in vzgojo. Če tisti od staršev oziroma oseba, kateri so bili otroci zaupani v varstvo in vzgojo, osnuje novo življenjsko skupnost, se pogoji za dodelitev štipendije ugotavljajo po določbah prvega odstavka tega člena.
(4) Oseba s posebnimi potrebami je:
– oseba, ki je invalid z 100% telesno okvaro ali ji je bila priznana pravica do tuje nege in pomoči na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, centra za socialno delo ali upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov,
– oseba, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke ali ima pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom, ki ureja o pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali je skladno s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmožen.
(5) Minister, pristojen za delo, glede na oddaljenost od kraja šolanja, v kateri ima upravičenec stalno prebivališče, podrobneje predpiše višino cenzusa v razponu od 66 do 68% minimalne plače na družinskega člana za pridobitev državne štipendije.«.

3. člen

V 24. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Izpolnjevanja pogoja iz druge in pete alineje prvega odstavka tega člena ni treba izkazati prejemniku Zoisove štipendije, ki je zlati maturant, ko nadaljuje izobraževanje na višji stopnji.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

4. člen

V 35. členu se za besedo »delodajalci« dodata besedi »za potrebe«, beseda »vključeni« pa se nadomesti z besedo »vključene«.

5. člen

Na koncu prvega odstavka 42. člena se doda besedilo »Državna štipendija se uveljavlja pri centru, ki je krajevno pristojen glede na kandidatovo stalno prebivališče. Če kandidat nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se državna štipendija uveljavlja pri centru, ki je krajevno pristojen glede na kandidatovo začasno prebivališče. Če kandidat nima ne stalnega ne začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji je krajevno pristojen center, kjer je nastal povod za postopek.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

6. člen

(uskladitev podzakonskih predpisov)

Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list RS, št. 51/08) in Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 51/08) se uskladita s tem zakonom do 1. septembra 2009.

7. člen

(uveljavitev zakona)

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2009. Do takrat se uporabljajo dosedanje določbe zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se javni poziv iz 47. člena zakona v mesecu juniju 2009 izvede po določbah tega zakona.

Št. 603-01/09-3/21

Ljubljana, dne 20. maja 2009

EPA 304-V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik