Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
sreda, 14.11.2012

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST ZAVAROVANCEV – LASTNIKOV DRUŽB IN ZAVODOV

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST ZAVAROVANCEV – LASTNIKOV DRUŽB IN ZAVODOV

Pojasnilo DURS, št. 4250-5355/2011-1, 27. 10. 2011
1. Obvezno socialno zavarovanje lastnikov družb in zavodov
1.1 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

V drugem odstavku 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06-UPB4 s sprem., v nadaljevanju: ZPIZ-1) je določeno, da se obvezno zavarujejo družbeniki zasebnih družb in zavodov v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na drugi podlagi. Po tej določbi se štejejo za samozaposlene osebe.
Po prvi alineji prvega odstavka 222. člena in drugi alineji 223. člena ZPIZ-1 so navedeni zavarovanci sami zavezanci za plačilo prispevkov delojemalca in delodajalca. V skladu z 209. členom ZPIZ-1 plačujejo prispevke od zavarovalne osnove.   

1.2 Obvezno zdravstveno zavarovanje
Po 6. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3 s sprem., v nadaljevanju: ZZVZZ) se obvezno zavarujejo osebe, ki so lastniki zasebnih podjetij v Republiki Sloveniji, če niso zavarovani iz drugega naslova. Pri določitvi zavarovanca po navedeni določbi se upoštevajo družbeniki d.o.o., d.n.o., k.d. in zasebnih zavodov
(upoštevaje ZPIZ-1). Za razliko od ZPIZ-1 pa je zavarovanec po ZZVZZ vsak družbenik, ne glede na to, ali je poslovodna oseba ali le (so)lastnik družbe. Po ZZVZZ je krog zavarovancev – družbenikov zasebnih družb in zavodov, ki so obvezno zdravstveno zavarovani po 6. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ, širši od kroga zavarovancev po ZPIZ-1, saj obveznost zdravstvenega zavarovanja iz tega naslova velja tudi za:
- družbenike zasebnih družb in zavodov, ki niso hkrati poslovodne osebe in
- družbenike zasebnih družb in zavodov, ki so hkrati poslovodne osebe, vendar ne izpolnjujejo pogojev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po tej podlagi, ker so na šolanju (in se po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju skladno s 17. členom ZPIZ-1 šteje, da ne opravljajo dejavnosti kot edini poklic). Iz navedenega izhaja, da se lastniki zasebnih podjetij (družbeniki zasebnih družb in zavodov), vključijo v obvezno zdravstveno zavarovanje po 6. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ:
- z zavarovalno podlago 040, če iz tega naslova izpolnjujejo tudi pogoje za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma
- z zavarovalno podlago 103, če iz tega naslova izpolnjujejo pogoje le za obvezno zdravstveno zavarovanje. Skladno z 51. členom ZZVZZ zavarovanci iz 6. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona plačujejo prispevke od bruto osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji, določeni za zavarovance in po stopnji, določeni za delodajalce.

1.3 Zavarovanje za starševsko varstvo
Zavarovanje za starševsko varstvo je urejeno v 5. točki 6. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB2, 10/08, v nadaljevanju: ZSDP), po kateri so zavarovanci za starševsko varstvo poslovodne osebe gospodarskih družb in direktorji zasebnih zavodov v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovane na drugi podlagi. Opredelitev zavarovancev družbenikov zasebnih družb po ZSDP je usklajena z opredelitvijo teh zavarovancev v ZPIZ-1. Skladno z 9. členom ZSDP se prispevki za starševsko varstvo obračunavajo od osnove za plačilo prispevkov, ki je enaka osnovi za plačilo prispevkov, od katere zavarovanci iz 6. člena tega zakona plačujejo prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Skladno z 10. in 11. členom ZSDP so zavarovanci iz 5. Točke 6. člena tega zakona sami zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca za starševsko varstvo.

1.4 Zavarovanje za primer brezposelnosti
Po 6. alineji 54. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, v nadaljevanju: ZUTD) se za primer brezposelnosti obvezno zavarujejo poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu. Zavarovanje za primer brezposelnosti torej ni predvideno za poslovodne osebe, ki so družbeniki v večosebnih kapitalskih družbah (d.o.o.). Z uveljavitvijo ZUTD (s 1. 1. 2011) se poslovodne osebe v zasebnih družbah in zavodih ločijo na tiste, ki so obvezno zavarovane tudi za primer brezposelnosti in tiste, ki za ta primer ne morejo biti zavarovane. Skladno s 135. členom ZUTD je osnova za plačilo prispevkov za zaposlovanje enaka osnovi za plačilo prispevkov, od katere zavarovanci iz 54. člena tega zakona plačujejo prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Skladno s 136. in 137. členom ZUTD so poslovodne osebe sami zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca.

1.5 Trajanje obveznega zavarovanja
Registracija poslovodne osebe v sodnem registru, s katero oseba izpolni pogoje iz drugega odstavka 15. člena ZPIZ-1, pomeni nastanek pravnega razmerja, ki pomeni tudi obveznost vključitve v socialno zavarovanje. V tretji alineji 33. člena ZPIZ-1 je določeno, da se obvezno zavarovanje poslovodnih oseb začne z dnem vpisa v register kot poslovodna oseba in se zaključi z dnem izbrisa iz takšnega registra. Datum vpisa v register po tej določbi je datum, ko je poslovodna oseba pridobila pooblastila za vodenje poslov, ne glede na datum vloge za vpis v sodni register oziroma na dejansko izvršen vpis s  strani registrskega organa. Če oseba pridobi status poslovodne osebe v času, ko se ni bila dolžna zavarovati (ker je npr. bila v delovnem razmerju pri drugem pravnem subjektu), se mora zavarovati po drugem odstavku 15. člena ZPIZ-1 prvi naslednji dan po prenehanju okoliščin, na podlagi katerih te obveznosti ni bilo (npr. po prenehanju delovnega razmerja ali šolanja ali opravljanja dejavnosti iz prvega odstavka 15. člena ZPIZ-1).

1.6 Vlaganje prijav v zavarovanje – določitev šifer podlag in vrst obveznega socialnega zavarovanja
Družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe in izpolnjujejo pogoje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po drugem odstavku 15. člena ZPIZ-1, zdravstveno zavarovanje po 6. alineji prvega odstavka 15. člena ZZVZZ in zavarovanje za starševsko varstvo po 5. točki 6. člena ZSDP, se od 1. 1. 2011 dalje vključujejo v zavarovanje po zavarovalni podlagi 040. Če te osebe hkrati izpolnjujejo tudi pogoje za zavarovanje za primer brezposelnosti po 6. alineji prvega odstavka 54. Člena ZUTD, se v zavarovanje za primer brezposelnosti vključijo s šifro zavarovalne podlage 112. V 54. členu ZUTD je določeno, da so zavarovanci za primer brezposelnosti družbeniki, ki so poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu. Lastniki zasebnih družb in zavodov, ki na tej podlagi izpolnjujejo le pogoje za obvezno zdravstveno zavarovanje po 6. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ, se v to zavarovanje vključijo z zavarovalno podlago 103. Vse prijave v obvezna socialna zavarovanja (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti) zavarovanci vložijo pri ZZZS.
2. Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – lastnike zasebnih podjetij
Po določbi 4. člena Zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96 s sprem., v nadaljevanju: ZPSV) so zavarovanci, ki plačujejo prispevke od zavarovalne osnove, opredeljeni kot zavezanci, ki nimajo plač, kateri prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje plačujejo od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Skladno s 6. členom ZPSV navedeni zavarovanci plačujejo tudi prispevke delodajalca. Drugi odstavek 16. člena ZPSV določa, da so zavezanci iz 4. člena tega zakona dolžni dostaviti obračun prispevkov za socialno varnost davčnemu organu najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Obrazec Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače (OPSVL obrazec) je predpisan s Pravilnikom o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 138/06 in 126/08).
2.1 Stopnje prispevkov
Prispevek delojemalca
Prispevek delodajalca
Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 % 8,85 %
Za zdravstveno zavarovanje 6,36 % 6,56 %
Za starševsko varstvo 0,10 % 0,10 %
Za zaposlovanje 0,14 % 0,06 %
Za poškodbe pri delu in poklicne bolezni / 0,53 %
SKUPAJ 22,10 % 16,10 %

2.2 Osnova za plačilo prispevkov in razvrščanje v zavarovalne osnove
V skladu z drugo alinejo prvega odstavka 207. člena ZPIZ-1 je osnova za plačilo prispevkov za obvezno zavarovanje za samozaposlene zavarovalna osnova. Skladno s prvim odstavkom 209. člena ZPIZ-1 se zavarovalna osnova za samozaposlene osebe in kmete določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, razen razlike v obrestih, skladno z zakonom, ki ureja dohodnino. Po drugem odstavku 209. člena ZPIZ-1 se uvrstitev v zavarovalno osnovo določi na podlagi zadnje odmerne odločbe o davku iz dejavnosti oziroma zadnjega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti oziroma zadnje odločbe o odmeri dohodnine in glede na podatke o povprečni plači oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanaša akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti. Kot povprečna plača iz tega člena se šteje zadnji objavljeni podatek Statističnega urada Republike Slovenije. Postopek uvrstitve v zavarovalne osnove podrobneje določa Pravilnik o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove (Uradni list RS, št. 49/06 in 38/07, v nadaljevanju pravilnik). V tretjem odstavku 2. člena tega pravilnika je določeno, da se uvrstitev v zavarovalno osnovo za zavarovance iz drugega odstavka 15. člena ZPIZ-1 določi na podlagi odločbe o odmeri dohodnine in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanaša odločba o odmeri dohodnine. Skladno s petim odstavkom 2. člena pravilnika se za te zavarovance zavarovalna osnova določi glede na doseženi dobiček, ki je ugotovljen na podlagi odločbe o odmeri dohodnine brez upoštevanja prispevkov za socialno varnost ter brez olajšav skladno z zakonom, ki ureja dohodnino. Skladno s 6. členom pravilnika je doseženi dobiček za zavarovanca po zavarovalni podlagi 040 iz odločbe o odmeri dohodnine ugotovljen dohodek, ki ga je zavarovanec dosegel kot poslovodna oseba. V navedeni dohodek se štejejo vsi dohodki, ki jih prejme zavarovanec kot poslovodna oseba za vodenje poslov družbe oziroma zavoda, torej vsi aktivni  dohodki, ki jih prejme od subjekta, ki ga vodi. Ne štejejo pa se dohodki, ki jih zavarovanec – poslovodna oseba prejme od subjekta, ki ga vodi, iz naslova lastništva v tem subjektu. Podrobnejše pojasnilo glede postopka razvrstitve v zavarovalno osnovo. Po četrtem odstavku 208. člena ZPIZ-1 je najnižja osnova za obračun prispevkov za zavarovance iz drugega odstavka 15. člena tega zakona, najnižja pokojninska osnova. Skladno s tretjim odstavkom 209. člena ZPIZ-1 se prispevki plačujejo od osnov, ki veljajo v tekočem obdobju, to pomeni, da je veljavna osnova za pretekli mesec tista osnova, ki je objavljena do zadnjega dne v mesecu, za katerega se plačujejo prispevki. Zavarovanec – poslovodna oseba se ob vstopu v zavarovanje zavaruje najmanj od zneska najnižje pokojninske osnove.
3. Prehod na nov način obračunavanja prispevkov za vse zavarovance z zavarovalno podlago 040
Glede na uveljavitev Zakona o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/2010) je bila izvedena sprememba izvajanja zakonodaje s področja socialnega zavarovanja družbenikov – poslovodnih oseb v praksi. Podrobnejše pojasnilo o spremembi statusa poslovodnih oseb v zasebnih družbah in zavodih v obveznem  socialnem zavarovanju. Skladno z navedenim pojasnilom se bo za tiste zavarovance – lastnike zasebnih podjetij in zavodov, ki so v zavarovanje vstopili pred 1. 1. 2011, način izvajanja socialnega zavarovanja dejansko uskladil z veljavno zakonodajo s 1. 1. 2012, ko bo Zavod za  zdravstveno zavarovanje Slovenije v evidenci zavarovancev kot zavezanca za prispevke namesto pravne osebe določil zavarovanca – fizično osebo. Sprememba zavezanca v evidenci zavarovancev, ki bo za zavarovance z zavarovalno podlago 040 izvedena s 1. 1. 2012, hkrati pomeni prilagoditev sistema pobiranja prispevkov za socialno varnost od vključno januarja 2012 dalje. Navedeni zavarovanci, ki v letu 2011 še obračunavajo prispevke od plač (na REK-1 obrazcu) davčnemu organu obračun prispevkov od zavarovalne osnove prvič predložijo za januar 2012, najkasneje do 15. 2. 2012. Upoštevaje določila 209. člena ZPIZ-1 ter določila Pravilnika o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove, zavarovanci z zavarovalno podlago 040 prispevke v tekočem letu plačujejo od zavarovalne osnove, določene glede na dosežen dohodek za vodenje poslovnega subjekta v preteklem letu. Zavarovalna osnova ne more biti nižja od najnižje bruto pokojninske osnove in ne višja od 2,4 povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določi zavarovalna osnova. V novo zavarovalno osnovo se bodo obravnavani zavarovanci v letu 2012 razvrstili na podlagi v odločbi o odmeri dohodnine za 2011 ugotovljenega dohodka, ki so ga dosegli kot poslovodni delavci, in sicer za mesec po mesecu, v katerem bo odločba o odmeri dohodnine vročena. Dotlej pa obravnavani zavarovanci prispevke plačujejo od zavarovalne osnove, določene ob upoštevanju dohodka, ugotovljenega na podlagi odločbe o odmeri dohodnine za 2010.

Vir: DURS