Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
ponedeljek, 14.4.2008

Predlog Zakona o spremembah Zakona o splošnem upravnem postopku

EVA: 2008-3111-0017
Številka: 00714-7/2008/12
Ljubljana, 10.04.2008
PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA
REPUBLIKE SLOVENIJE

L J U B L J A N AVlada Republike Slovenije je na 165. redni seji dne 10.04.2008 določila besedilo:

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU,

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da Predlog zakona o spremembah zakona o splošnem upravnem postopku obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe predloga zakona. Navedeni zakon spreminja en člen Zakona o splošnem upravnem postopku. Gre za minimalno spremembo veljavne ureditve, tako po obsegu kot po vsebini,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika Državnega zbora določila, da bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

- dr. Gregor Virant, minister za javno upravo,
- mag. Roman Rep, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo.
 
mag. Božo Predalič
GENERALNI SEKRETARPRILOGA: 1

SKRAJŠANI POSTOPEK
EVA: 2008-3111-0017
 
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU
    I. UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

Zakon o splošnem upravnem postopku je eden od temeljnih procesnih zakonov v Republiki Sloveniji, ki zavezuje upravne in druge državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilce javnih pooblastil, kadar odločajo o upravnih zadevah. Državni zbor Republike Slovenije ga je sprejel 16.09.1999, veljati pa je začel 01.04.2000.

Izkušnje pri spremljanju izvajanja Zakona o splošnem upravnem postopku kažejo, da veljavni zakon v določenem delu postavlja nesorazmerne pogoje za vodenje najmanj zahtevnih upravnih postopkov. Po veljavni ureditvi morajo tudi uradne osebe s srednjo stopnjo izobrazbe, ki sicer vodijo najbolj enostavne upravne postopke, za izpolnjevanje pogojev za vodenje in odločanje v upravnem postopku vedno opraviti strokovni izpit iz upravnega postopka. Ocenjuje se, da strokovni izpit ni potreben za vodenje in odločanje v najmanj zahtevnih upravnih zadevah, ki jih bo določila vlada, in da njegova ukinitev ne bo vplivala na zakonitost in strokovnost izvajanja uradnih dejanj.
2. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona
    2.1. Cilji
Predlagana sprememba Zakona o splošnem upravnem postopku želi odpraviti nepotrebno administrativno breme za vodenje najmanj zahtevnih upravnih postopkov.


    2.2. Načela
Temeljna načela Zakona o splošnem upravnem postopku ostajajo nespremenjena. Novela poudarja smotrnejše razpolaganje z javnimi sredstvi.

    2.3. Poglavitne rešitve zakona
Predlagana sprememba ukinja obveznost opravljanja strokovnega izpita iz upravnega postopka za vodenje in odločanje v enostavnih upravnih zadevah, ki jih določi vlada.
3. Ocena finančnih posledic predloga zakona na državni proračun in na druga javna finančna sredstva

Predlagani zakon nima finančnih posledic na proračun ali na druga javno finančna sredstva. Zagotovljenost sredstev v proračunu ni potrebna.
4. Prilagojenost predlagane ureditve pravu Evropske unije in prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih

4.1. Prilagojenost predlagane ureditve pravu Evropske unije

Predlog zakona ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropske unije.

4.2. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih

Opravljen pregled zakonov, ki urejajo upravni postopek v Nemčiji, Avstriji, Estoniji in Finski pokaže, da pogoji za vodenje in odločanje v upravnem postopku niso določeni. Omenjeni procesni zakoni ne sledijo določitvam kriterijev, po katerih se ugotavlja tako imenovana personalna pristojnost za vodenje in odločanje v upravnem postopku, kot je to primer v slovenskem Zakonu o splošnem upravnem postopku, ko mora biti oseba, ki vodi in odloča v postopku zaposlena pri organu, imeti mora ustrezno stopnjo izobrazbe, opravljen strokovni izpit in pooblastilo. Omenjeni zakoni tako določajo le kriterije za opredelitev stvarne in krajevne pristojnosti.

5. Druge posledice, ki jih bo imelo sprejetje zakona

Sprejetje zakona ne bo imel drugih posledic.
II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

V Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1 in 126/07) se prvi odstavek 31. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Upravni postopek lahko vodi in v njem odloča oseba, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe in strokovnega izpita iz upravnega postopka.«.

Za prvim odstavkom se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»(2) Strokovni izpit iz upravnega postopka ni potreben za vodenje in odločanje v enostavnih upravnih zadevah, ki jih določi vlada z uredbo.

(3) Podrobnejše pogoje glede izobrazbe in strokovnega izpita iz upravnega postopka predpiše vlada.«.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postanega četrti in peti odstavek.

2. člen


Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu

Predlagana sprememba se nanaša na dolžno opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka. V skladu z veljavno ureditvijo morajo strokovni izpit opraviti vse osebe, ki opravljajo dejanja v upravnem postopku. Brez izpolnjevanja tega pogoja predstojnik takšne osebe ne more pooblastiti za vodenje posameznih dejanj ali odločanje v upravnih zadevah. Če se to kljub temu zgodi, je odločba, pri izdaji katere je taka oseba sodelovala, izpodbojna.

Predlagana ureditev spreminja veljavno le v delu, ki se nanaša na opravljanje strokovnega izpita v enostavnih upravnih zadevah. Te so opredeljene v 214. členu Zakona o splošnem upravnem postopku kot zadeve, v katerih je udeležena ena ali več strank, pa nihče ne nasprotuje postavljenemu zahtevku, zahtevku stranke pa se ugodi. V takšnih primerih se izda odločba s skrajšano obrazložitvijo, kar pomeni, da se navede le zahtevek stranke in predpis, na katerem temelji odločitev. Običajno se odločbe izdajo na predpisanem obrazcu ali z uporabo informacijskega sistema. Za odpravo dvomov, katere upravne zadeve ustrezajo navedenim kriterijem, bo Vlada Republike Slovenije sprejela splošni akt, s katerim bo takšne zadeve eksplicitno opredelila. S tem bo nedvoumno določeno, v katerih izjemnih primerih ne bo potrebno opravljati strokovnega izpita iz upravnega postopka.

Dejanja v postopku vodenja in odločanja v enostavnih upravnih zadevah že po veljavni ureditvi opravljajo javni uslužbenci s srednjo strokovno ali splošno izobrazbo, kar potrjuje relativno nezahtevnost omenjenih procesnih dejanj. Pri ostalih upravnih zadevah se ne posega v obstoječo ureditev, po kateri mora vsak zaposleni v organu imeti ustrezno stopnjo in vrsto izobrazbe ter opraviti strokovni izpit.

Z uveljavitvijo spremembe bo dosežena tudi smotrnejša uporaba javnih sredstev. Upravni organi bodo za najbolj enostavne upravne postopke lahko zaposlili javne uslužbence, ti pa bodo z delom lahko začeli nemudoma, saj ne bo potrebno najprej opravljati strokovnega izpita iz upravnega postopka.


K 2. členu

Določa se rok za uveljavitev novele. V skladu s 154. členom Ustave Republike Slovenije morajo biti predpisi objavljeni preden začnejo veljati
IV. BESEDILO ČLENOV ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO

31. člen

(1) Upravni postopek lahko vodi in v njem odloča oseba, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe in strokovnega izpita iz upravnega postopka, ki jih predpiše vlada.
(2) Ministrstvo, pristojno za upravo vodi evidenco opravljanja izpitov iz prejšnjega odstavka. Evidenca vsebuje naslednje podatke: osebno ime osebe, ki je opravljala strokovni izpit, EMŠO, vrsto in stopnjo njene izobrazbe, datum opravljanja izpita in uspeh na izpitu.
(3) Evidenca iz prejšnjega odstavka se hrani trajno.
oglasno sporočilo