Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
petek, 27.2.2009

Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS št. 14/2009)

Na podlagi 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) izdaja Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

N A V O D I L O
o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.

To navodilo določa rok in način predložitve letnih poročil, ki jih morajo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) v skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF-C; v nadaljnjem besedilu: Zakon o računovodstvu), s 35. členom Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z Letnim programom statističnih raziskovanj predložiti pravne osebe javnega prava.

2.

(1) Pravne osebe javnega prava so proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta po 13. členu Zakona o računovodstvu.
(2) Pravne osebe javnega prava sestavijo letna poročila v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08; v nadaljnjem besedilu: pravilnik). V skladu s 4. in 6. členom pravilnika je letno poročilo sestavljeno iz računovodskih izkazov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila.
(3) Upravljavci sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države ali občine v skladu s 3. členom Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07) predložijo AJPES računovodsko poročilo, sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom.

3.

Pravne osebe javnega prava predložijo letno poročilo pristojni izpostavi AJPES, na območju katere imajo sedež poslovanja, kot je določeno v Prilogi 1, ki je kot priloga sestavni del tega navodila.

II. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL

4.

Pravne osebe javnega prava v skladu s prvim odstavkom 51. člena Zakona o računovodstvu letna poročila predložijo AJPES do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

5.

(1) Pravne osebe javnega prava predložijo letna poročila za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko prek spletnega portala AJPES. Računovodske izkaze predložijo z neposrednim vnosom podatkov v spletno aplikacijo, pojasnila k izkazom in poslovno poročilo pa v PDF datoteki, ki jo uvozijo prek spletnega portala AJPES.
(2) Neposredni in posredni proračunski uporabniki izpolnijo tudi Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je del spletne aplikacije za vnos podatkov računovodskih izkazov.
(3) Upravljavci sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države ali občine predložijo računovodske izkaze z neposrednim vnosom podatkov v spletno aplikacijo, pojasnila k izkazom pa v PDF datoteki, ki jo uvozijo prek spletnega portala AJPES.
(4) Podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka te točke morajo pravne osebe javnega prava potrditi
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pri čemer morajo AJPES predhodno predložiti izpolnjeno in podpisano obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil kot določa Priloga 2, ki je kot priloga sestavni del tega navodila
ali
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše odgovorna oseba pravne osebe javnega prava. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
(5) Spletna aplikacija je dosegljiva na spletnem portalu AJPES: http://www.ajpes.si/ po izbiri naslova »Predložitev podatkov«, »Letna poročila« in rubrike »Program za vnos«.
(6) Pravne osebe javnega prava predložijo podatke prek spletnega portala AJPES tako, da v okno »Moja stran« vnesejo uporabniško ime in geslo. Če uporabniškega imena in gesla še nimajo, ju pridobijo na način, opisan v navodilih, ki so na voljo po izbiri aktivne povezave »Nov uporabnik« na »Moji strani«. Po prijavi na spletni portal AJPES izberejo zavihek »LP«, vrsto poslovnega subjekta in začnejo z vnosom podatkov.
(7) Pravne osebe javnega prava, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo, imajo možnost vnosa podatkov letnih poročil na sedežu pristojne izpostave AJPES.
(8) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil v elektronski obliki in v zvezi z elektronskim podpisovanjem so objavljena na spletnem portalu AJPES.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

6.

Zoper pravno osebo javnega prava, ki ne predloži letnega poročila v dveh mesecih po koncu koledarskega leta, AJPES uvede postopek o prekršku na podlagi 50. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 17/08 (21/08 popr.) in 76/08 – ZIKS-1C).

7.

Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 138/06).

8.

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za predložitev letnih poročil za koledarsko leto 2008.

Št. 007-46/2008

Ljubljana, dne 22. januarja 2009

EVA 2008-1611-0169

Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES

oglasno sporočilo