Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
torek, 28.7.2009

Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene (ZPDSO) (Uradni list RS št. 57/2009)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o posebnem dodatku za socialno ogrožene (ZPDSO)

Razglašam Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene (ZPDSO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2009.

Št. 003-02-7/2009-11

Ljubljana, dne 23. julija 2009

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Z A K O N
O POSEBNEM DODATKU ZA SOCIALNO OGROŽENE (ZPDSO)

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(namen zakona)

S tem zakonom se zaradi izboljšanja socialne varnosti državljank in državljanov (v nadaljevanju: državljanov) Republike Slovenije ter tujk in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ureja upravičence ter izplačilo posebnega dodatka za socialno ogrožene, znesek, način in rok za izplačilo.

2. člen

(upravičenci)

(1) Do posebnega dodatka za socialno ogrožene (v nadaljnjem besedilu: posebni dodatek) je upravičen posameznik ali družina, ki je v mesecu uveljavitve tega zakona upravičena do denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu.
(2) Do posebnega dodatka so upravičene tudi osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so:
– uživalci oziroma uživalke (v nadaljnjem besedilu: uživalec) pokojnin in pokojnin z varstvenim dodatkom, razen delnih pokojnin in polovice pokojnin,
– uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so brezposelni,
– uživalci državnih pokojnin po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
– uživalci pokojnin po predpisih o starostnem zavarovanju kmetov,
– uživalci pokojnin po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bivših vojaških zavarovancev,
– uživalci dodatkov k pokojninam po predpisih o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje Jugoslavije,
– prejemniki oziroma prejemnice (v nadaljnjem besedilu: prejemnik) nadomestila za invalidnost po predpisih o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
– prejemniki denarnega nadomestila po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
– prejemniki porodniškega nadomestila,
– prejemniki nadomestila za nego in varstvo otroka,
– prejemniki posvojiteljskega nadomestila ter
– prejemniki starševskega dodatka,
če njihov prejemek v mesecu uveljavitve tega zakona ne presega zneska, določenega v 3. členu tega zakona.

2. NAČIN UGOTAVLJANJA UPRAVIČENOSTI, VIŠINA IN IZPLAČILO POSEBNEGA DODATKA

3. člen

(določitev zneska)

Posebni dodatek znaša:
– 200,00 eurov za upravičence iz prvega odstavka prejšnjega člena, kadar je do denarne socialne pomoči upravičena družina, in 160,00 eurov, kadar je upravičen posameznik,
– 120,00 eurov za upravičence iz drugega odstavka prejšnjega člena, katerih prejemki so nižji od 268,00 eurov, in 80,00 eurov, če so prejemki višji od 268,00 eurov in ne presegajo 313,00 eurov.

4. člen

(izplačevalci in čas izplačila)

(1) Posebni dodatek upravičencem iz prvega odstavka 2. člena tega zakona ter iz devete, desete, enajste in dvanajste alinee drugega odstavka 2. člena tega zakona izplačajo pristojni centri za socialno delo naslednji mesec po uveljavitvi tega zakona.
(2) Posebni dodatek upravičencem iz prve do sedme alinee drugega odstavka 2. člena tega zakona izplača Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije naslednji mesec po uveljavitvi tega zakona.
(3) Posebni dodatek upravičencem iz osme alinee drugega odstavka 2. člena tega zakona izplača Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje naslednji mesec po uveljavitvi tega zakona.
(4) Posebni dodatek izplačajo izplačevalci iz tega člena po uradni dolžnosti.

5. člen

(izplačilo v primeru več pravnih razmerij)

(1) V primeru, ko je upravičenec do posebnega dodatka hkrati prejemnik različnih vrst prejemkov iz 2. člena tega zakona, mu posebni dodatek izplača tisti izplačevalec, ki je v prejšnjem členu naveden pred drugimi.
(2) Pri ugotavljanju višine posebnega dodatka v primeru iz prejšnjega odstavka se seštejejo vsi prejemki, ki jih upravičenec prejema in se posebni dodatek izplača le enkrat v višini iz 3. člena tega zakona.
(3) Izplačevalci iz 4. člena tega zakona si za namene izplačila posebnega dodatka po tem zakonu izmenjujejo podatke o upravičencih do prejemkov iz 2. člena tega zakona in njihovi višini.

6. člen

(sredstva za izplačilo)

Sredstva za izplačilo posebnega dodatka zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna.

7. člen

(vpliv na druge pravice)

Posebni dodatek, izplačan po določbah tega zakona, se ne šteje v dohodkovni cenzus za priznanje pravic po predpisih o socialni varnosti in je oproščen plačila dohodnine po davčnih predpisih.

3. KONČNA DOLOČBA

8. člen

(uveljavitev zakona)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 541-01/09-3/20

Ljubljana, dne 15. julija 2009

EPA 457-V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

oglasno sporočilo