Spletna stran uporabljajo piškotke!

Spletna stran uporablja lastne piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani in nam olajšajo izboljševanje uporabniške izkušnje.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.

Skrij sporočilo!
Kaj so piškotki.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih vaš računalnik shrani ob prvem obisku spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni vašo napravo in nastavitve, ki ste si jih izbrali.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
četrtek, 25.10.2007

Napoved za odmero davka na promet nepremičnin

KDO vloži napoved

 

Zavezanec je prodajalec ali prodajalka nepremičnine.
Vložitev napovedi je potrebna po opravljenem prometu nepremičnin ter pri odplačni ustanovitvi in odplačnem prenosu ali oddajanju v najem stavbne pravice po zakonu, ki ureja stvarnopravna razmerja.

Napoved vloži zavezanec za davek na promet nepremičnin:

 

  • pri prodaji prodajalec oziroma prodajalka nepremičnine (pri prodaji idealnih deležev nepremičnine je davčni zavezanec vsak prodajalec posebej);
  • pri ustanovitvi stavbne pravice je davčni zavezanec ustanovitelj ali ustanoviteljica;
  • pri prenosu stavbne pravice pa prenositelj ali prenostiteljica stavbne pravice;
  • pri zamenjavi nepremičnine je davčni zavezanec vsak udeleženec v zamenjavi za vrednost nepremičnine, ki jo odtuji;
  • pri finančnem najemu je davčni zavezanec najemodajalec;
  • pri pridobitvi lastninske pravice na podlagi priposestvovanja je davčni zavezanec priposestvovalec.

 

Napovedi za odmero davka na promet nepremičnin ni potrebno vložiti, če je bil pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah obračunan davek na dodano vrednost.
Napovedi za odmero davka na promet nepremičnin ni potrebno vložiti, če je bil od ustanovitve ali prenosa stavbne pravice plačan davek na dodano vrednost.
 

 

 

KDAJ mora zavezanec vložiti napoved


Davčni zavezanec mora vložiti napoved v 15 dneh po nastanku davčne obveznosti pri davčnem organu, na območju katerega nepremičnina leži.


Davčna obveznost nastane na dan sklenitve pogodbe, na podlagi katere se prenese nepremičnina ali ustanovi oziroma prenese stavbna pravica ali s pravnomočnostjo sodne odločbe. (Izjemoma, če je za prenos nepremičnine ali ustanovitev oziroma prenos stavbne pravice potrebno dovoljenje državnega organa ali drug pravni akt, nastane davčna obveznost takrat, ko je davčnemu zavezancu vročeno dovoljenje oziroma ko postane pravni akt pravnomočen, čeprav je bila pogodba sklenjena prej.)


Pri pridobitvi lastninske pravice na podlagi priposestvovanja davčna obveznost nastane na dan podpisa listine, s katero stranke ugotovijo priposestvovanje, če takšne listine ni, pa v trenutku pridobitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja oziroma s pravnomočnostjo sodne odločbe.VLOGA - obrazec in navodilo

 

 

KJE IN KAKO vloži napoved

Zavezanec vloži napoved za odmero davka na promet nepremičnin pri davčnem organu, kjer nepremičnina leži. Napoved lahko pošlje po pošti ali vloži osebno pri davčnem uradu ali izpostavi.


 

PRILOGE K VLOGI

Napovedi mora priložiti listine, na podlagi katerih se prenaša lastninska pravica na nepremičninah. Če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora napovedi priložiti tudi dokazilo o načinu pridobitve te nepremičnine. Glede na določbe zakona o davčnem postopku, morajo biti podatki v napovedi resnični, pravilni in popolni ter ne smejo spraviti v zmoto davčnega organa. 
 SANKCIJE

Z globo od 1.000 do 50.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne vloži davčne napovedi v roku iz 11. člena tega zakona.

Z globo od 200 do 4.100 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.


Z globo od 100 do 1.200 eurov se kaznuje tudi posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.ODMERA DAVKA (ODLOČBA)


Davčni organ izda odločbo o odmeri davka na promet nepremičnin v 30 dneh po prejemu napovedi oziroma po prejemu pravnomočne sodne odločbe, ki jo je sodišče dolžno posredovati davčnemu organu, na območju katerega nepremičnina leži. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe.


 

VROČANJE ODLOČBE


Odločba se vroča z navadno vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena 20. dan od dneva odpreme. Podatek, kdaj je datum odpreme odločbe, bo zapisan na kuverti, v kateri bo odločba poslana zavezancem, da si bodo lahko zavezanci sami izračunali, kdaj se bo štelo, da je bila odločba vročena.


Le v primeru, da zavezanec ne plača davka v roku, se mu odločba vroči z osebno vročitvijo, po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.


Davčni urad lahko pod pogoji, ki jih ureja zakon o davčnem postopku za izdajo odločbe v preprostih zadevah, izda odločbo z odtisom žiga na pogodbi oziroma dokumentu.

 

 

PRITOŽBA


Zoper odločbo, ki jo je izdal organ prve stopnje (davčni organ), je dovoljena pritožba na Ministrstvo za finance v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem uradu.


Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve odločbe. To pomeni, da mora zavezanec davek plačati, drugače bo davčni organ po poteku 30-dnevnega roka za prostovoljno plačilo kljub vloženi pritožbi davek izterjal.

 


TAKSA

 

Na podlagi 4. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 42/07 – UPB3, 126/07) so dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom takse prosti.

 

 

DAVČNA IZVRŠBA
 


Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, se začne postopek davčne izvršbe z izdajo sklepa o davčni izvršbi.

vir: Davčna uprava Republike Slovenije
 

oglasno sporočilo